Acest anunt nu mai este activ

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - București

Descrierea jobului - București

Pentru a-ţi dezvolta o carieră de succes înseamnă să alegi întotdeauna un loc de muncă stabil într-o instituţie de prestigiu care doreşte cu adevărat să beneficieze de o echipă de oameni profesionişti, dedicaţi muncii lor. Principalul nostru obiectiv este să stabilim relaţii de durată cu cetăţenii, relaţii bazate de încredere, apropiere profesională, bucurându-ne de ceea ce facem. Proiectele noastre sunt concepute să se adreseze direct nevoilor şi să satisfacă cerinţele cetăţenilor. Scopul nostru este să devenim un liant între cetăţeni şi ceea ce înseamnă adminsitraţia publică locală. Valorile instituţiei: • Respect şi corectitudine • Integritate • Focusarea pe nevoile cetăţenilor • Competenţă şi profesionalism. Facilităţi oferite de instituţie: - desfăşurarea activităţii într-un mediu plăcut - dotarea cu echipamentele necesare desfăşurării activităţii - accent pe perfecţionarea continuă a angajaţilor din cadrul instituţiei - stabilitate în exercitarea funcţiei - posibilitatea de dezvoltare a cereri - posibilitatea de a se implica în proiecte cu finanţare din fonduri europene. Cele 5 functii publice vacante sunt situate in cadrul Serviciului Achizitii si Contracte Publice, serviciu in cadru caruia sunt desfasurate urmatoarele activitati: a. elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie; b. elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; c. îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația specifică achizițiilor publice; d. aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune lucrări și servicii, parteneriat public privat, de închiriere, de cumpărare terenuri, locuințe, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora, de încheiere a contractelor de servicii financiare care se încheie indiferent de formă în legătură cu contractele de cumpărare sau închiriere respective, contractelor de împrumuturi; e. achiziția serviciilor de consultanță în scopul elaborării documentației de atribuire și sau aplicării procedurii de atribuire; f. colaboreaza cu instituţiile din subordinea Consilului Local al Sectorului 2 în vederea centralizării datelor referitoare la programele anuale de investiţii; g. colaborarea cu departamentele din cadrul Primăriei Sectorului 2 în vederea întocmirii programelor anuale de investiţii; h. întocmirea şi trimiterea spre aprobarea Consilului Local al Sectorului 2 a listelor cu propunerile privind programele anuale de investiţii ale Sectorului 2; i. elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie, j. elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, k. îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă, l. aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune lucrări și servicii, parteneriat public privat, de închiriere, de cumpărare terenuri, locuințe, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora, de încheiere a contractelor de servicii financiare care se încheie indiferent de formă în legătură cu contractele de cumpărare sau închiriere respective, contractelor de împrumuturi, m. derularea procedurilor de achiziţie publică la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 2 în calitate de autoritate contractantă; n. constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, o. achiziția serviciilor de consultanță în scopul elaborării documentației de atribuire și sau aplicării procedurii de atribuire, p. gestionarea programului de investitii publice la nivelul ordonatorului principal de credite. q. urmărirea derulării contractelor de achiziție publică astfel cum sunt definite OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, a contractelor reglementate de codul civil și prin legi speciale încheiate la nivelul Unității Administrativ teritoriale Sector 2 cu următoarele excepții: • Contracte de lucrări de intervenție în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor de locuințe (lucrări de reabilitare termică) • Contracte de consultanță și dirigenție de șantier pentru reabilitarea termică • Contractele/convențiile privind încasarea salariilor prin carduri sau alte instrumente financiar - bancare • Contractele/convențiile privind serviciile financiar - bancare aferente derulării creditelor (licitații privind schimbul valutar, deschiderea de conturi, încasări/plăți tranșe de împrumut și sau rambursări, deschideri de cont escrow etc) • Contractele de garantare a creditelor interne sau externe • Contractele de salubrizare, utilități, colectare deșeuri • Contractele de sponsorizare • Contractele cu finanțare nerambursabilă • Contractele privind reabilitarea sistemului rutier și utilități publice • Contractele /solicitările privind cultele religioase • Corespondenţă (poşta).

Cerinte

Primăria Sectorului 2 îţi oferă acum oportunitatea de a face parte dintr-o astfel de echipă. Profită de ea participând la concursurile organizate de instituţia noastră, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: • 2 posturi care necesită studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor cerute – minim 9 ani • 3 posturi care necesită studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor cerute – minim 5 ani În vederea participării candidaţii trebuie să depună un dosar de concurs, care va conţine în mod obligatoriu: • Copia actului de identitate • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări • Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice • Cazierul judiciar • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate • Curriculum vitae • Cerere prin care se solicită angajarea • Formularul de înscriere tipizat – se completează la sediul instituţiei • Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică – se completează la sediul instituţiei Înscrierile se fac în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane sau pe site-ul institutiei. Înainte de depunerea dosarului complet, candidaţii se vor prezenta la Secretarul Comisiei de Concurs pentru verificarea conformităţii actelor din dosar cu actele originale.

Restrictii

Se accepta CV-uri in limba Romana

Nivel minim de educatie necesara Diploma de facultate

Nivel minim de experienta necesara 5 - 10 ani

5 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare