Acest anunt nu mai este activ

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - București

Descrierea jobului - București

Pentru a-ţi dezvolta o carieră de succes înseamnă să alegi întotdeauna un loc de muncă stabil într-o instituţie de prestigiu care doreşte cu adevărat să beneficieze de o echipă de oameni profesionişti, dedicaţi muncii lor. Principalul nostru obiectiv este să stabilim relaţii de durată cu cetăţenii, relaţii bazate de încredere, apropiere profesională, bucurându-ne de ceea ce facem. Proiectele noastre sunt concepute să se adreseze direct nevoilor şi să satisfacă cerinţele cetăţenilor. Scopul nostru este să devenim un liant între cetăţeni şi ceea ce înseamnă adminsitraţia publică locală. Valorile instituţiei: • Respect şi corectitudine • Integritate • Focusarea pe nevoile cetăţenilor • Competenţă şi profesionalism. Facilităţi oferite de instituţie: - desfăşurarea activităţii într-un mediu plăcut - dotarea cu echipamentele necesare desfăşurării activităţii - accent pe perfecţionarea continuă a angajaţilor din cadrul instituţiei - stabilitate în exercitarea funcţiei - posibilitatea de dezvoltare a cereri - posibilitatea de a se implica în proiecte cu finanţare din fonduri europene. Cele 2 functii publice vacante sunt situate in cadrul Serviciului Autorizare şi Documentaţii Urbanism care este un serviciu de specialitate al administraţiei publice locale ale cărui obiective sunt autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare conform legislaţiei în vigoare pentru modernizarea arhitecturală a Sectorului 2, îmbunătăţirea aspectului urbanistic, centralizarea datelor urbane şi autorizarea agenţilor economici. Atribuţii: a) soluţionează cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism pentru construcţii de orice fel şi pentru instalaţiile aferente acestora, branşamente şi racorduri la reţele edilitare, împrejmuiri, organizări de şantier, firme, reclame, mobilier urban în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – după verificarea scriptic şi pe teren; b) soluţionează cererile pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru construcţii de orice fel şi pentru instalaţiile aferente acestora, branşamente şi racorduri la reţele edilitare, împrejmuiri, organizări de şantier, firme, reclame, mobilier urban în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – după verificarea scriptic şi pe teren, iar la finalizarea lucrărilor efectuează recepţia; c) soluţionează cererile pentru eliberarea avizelor de primar în vederea autorizării lucrărilor de construire la clădiri monument sau aflate în zone protejate; d) soluţionează cererile pentru eliberarea avizelor de publicitate, pentru agregate frigorifice şi pentru terase; e) emite avizul de urbanism în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu de către Consiliul Local Sector 2; f) actualizează registrele de evidenţă a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi întocmeşte situaţii statistice; g) monitorizează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare, prelungirea valabilităţii acestora, anunţurile privind începerea lucrărilor, procesele verbale de recepţie; h) actualizează planurile topo cu construcţiile recepţionate; i) soluţionează cererile privind eliberarea şi vizarea anuală a „Autorizaţiei de funcţionare pentru agenţii economici ce desfăşoară activitatea de alimentaţie publică pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti“; j) soluţionează cererile privind eliberarea „Orarului de funcţionare“ pentru agenţii economici ce funcţionează pe raza Sectorului 2; k) ţine evidenţa şi avizează „Declaraţia pe proprie răspundere privind unităţile de alimentaţie publică“ conform prevederilor legale în vigoare; l) soluţionează cererile agenţilor economici care solicită „Aprobare de ocupare temporară a domeniului public“, în vederea desfăşurării activităţilor comerciale ambulante, în conformitate cu legislaţia în vigoare; m) soluţionează cererile privind eliberarea „Autorizaţiilor de comercializare“ pentru agenţi economici care desfăşoară activitatea în pieţele Sectorului 2; n) soluţionează cererile privind eliberarea „Autorizaţiei de funcţionare pentru agenţii economici ce desfăşoară activitatea de organizare şi administrare a pieţelor agroalimentare din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti“; o) înregistrează şi realizează evidenţa mopedelor ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul pe raza teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Cerinte

Primăria Sectorului 2 îţi oferă acum oportunitatea de a face parte dintr-o astfel de echipă. Profită de ea participând la concursurile organizate de instituţia noastră, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: • 2 posturi care necesită studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe umaniste si arte (arhitectura, urbanism), stiinte ingineresti, matematica si stiinte ale naturii (inginerie chimica); vechime în specialitatea studiilor cerute – minim 9 ani În vederea participării candidaţii trebuie să depună un dosar de concurs, care va conţine în mod obligatoriu: • Copia actului de identitate • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări • Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice • Cazierul judiciar • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate • Curriculum vitae • Cerere prin care se solicită angajarea • Formularul de înscriere tipizat – se completează la sediul instituţiei • Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică – se completează la sediul instituţiei Înscrierile se fac în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane sau pe site-ul institutiei. Înainte de depunerea dosarului complet, candidaţii se vor prezenta la Secretarul Comisiei de Concurs pentru verificarea conformităţii actelor din dosar cu actele originale.

Restrictii

Se accepta CV-uri in limba Romana

Nivel minim de educatie necesara Diploma de facultate

Nivel minim de experienta necesara 10 - 20 ani

2 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare