Acest anunt nu mai este activ

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - București

Descrierea jobului - București

Pentru a-ţi dezvolta o carieră de succes înseamnă să alegi întotdeauna un loc de muncă stabil într-o instituţie de prestigiu care doreşte cu adevărat să beneficieze de o echipă de oameni profesionişti, dedicaţi muncii lor. Principalul nostru obiectiv este să stabilim relaţii de durată cu cetăţenii, relaţii bazate de încredere, apropiere profesională, bucurându-ne de ceea ce facem. Proiectele noastre sunt concepute să se adreseze direct nevoilor şi să satisfacă cerinţele cetăţenilor. Scopul nostru este să devenim un liant între cetăţeni şi ceea ce înseamnă adminsitraţia publică locală. Valorile instituţiei: • Respect şi corectitudine • Integritate • Focusarea pe nevoile cetăţenilor • Competenţă şi profesionalism. Facilităţi oferite de instituţie: - desfăşurarea activităţii într-un mediu plăcut - dotarea cu echipamentele necesare desfăşurării activităţii - accent pe perfecţionarea continuă a angajaţilor din cadrul instituţiei - stabilitate în exercitarea funcţiei - posibilitatea de dezvoltare a cereri - posibilitatea de a se implica în proiecte cu finanţare din fonduri europene. Din cele 3 functii publice vacante, 2 functii publice sunt situate in cadrul Serviciului Perfectionare si Gestiunea Carierei. Serviciul Pefecţionare şi Gestiunea Carierei analizează şi organizează funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 în scopul obţinerii eficienţei maxime a activităţii acestuia. Atribuţiile serviciului sunt următoarele: a) întocmirea şi actualizarea statului de funcţii, a organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; b) gestionează modul de întocmire şi actualizarea fişelor de post ale salariaţilor instituţiei, funcţionari publici sau personal contractual; c) întocmeşte şi actualizează Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, dar şi la nivelul Consiliului Local Sector 2, şi urmăreşte respectarea acestuia de-a lungul perioadei pentru care a fost aprobat; d) gestionează sistemul de salarizare al personalului din aparatul propriu de specialitate al Primarului Sectorului 2 și din instituțiile și serviciile publice aflate sub coordonarea Consiliului Local Sector 2 exclusiv unitățile de învățământ. e) gestionează numărul de posturi la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al instituțiilor și serviciilor publice aflate sub coordonarea Consiliului Local Sector 2 exclusiv unitățile de învățământ. f) întocmeşte proiectul de buget pentru cheltuieli de personal, perfecţionare şi cheltuieli pentru măsurile de prevenire şi protecţie; g) întocmeşte şi actualizează Regulamentul de Ordine Internă al instituţiei cu prevederile din legislaţia specifică personalului administraţiei publice locale; h) întocmeşte şi actualizează schema de încadrare, stabilind drepturile salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; i) gestionează cariera profesională a angajaţilor şi urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de promovare în funcţii/grade/trepte de salarizare şi de definitivare; j) gestionează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; k) elaborează Planul anual de perfecţionare a personalului şi a Planului de măsuri privind pregătirea profesională pe baza propunerilor şefilor de compartimente şi asigură condiţiile de aducere a acestora la îndeplinire; l) înregistrează şi gestionează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici, precum şi ale persoanelor cu funcţii de conducere şi de control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, conform legislaţiei în vigoare; m) asigură secretariatul pentru activitatea de sancţionare a angajaţilor pentru care s-au întocmit propuneri de sancţionare şi s-au efectuat procedurile de cercetare disciplinară prealabilă; n) întocmeşte şi menţine la zi evidenţa militară a angajaţilor, conform legislaţiei în vigoare; întocmeşte situaţii şi raportări privind mobilizarea personalului instituţiei la locul de muncă şi le înaintează către Serviciul pentru Probleme Speciale al Municipiului Bucureşti. O functie publica vacanta este in cadrul Serviciului Secretariat şi Relaţii Publice, compartiment care are rolul de a menţine o legătură directă şi permanentă cu locuitorii Sectorului 2 şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a administraţiei publice locale şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare. De asemenea, Serviciul oferă telefonic informaţii cu privire la problemele cu care se confruntă locuitorii sectorului 2, preia în mod operativ sesizările telefonice şi asigură transmiterea lor spre soluţionare către instituţiile competente. Atribuţiile serviciului sunt următoarele: a) înregistrează în sistemul INFOCET corespondenţa depusă personal de petent la ghişeele de la Centrul de Consiliere Cetăţeni b) înregistrează în sistemul INFOCET corespondenţa primită prin poştă; c) înregistrează în sistemul INFOCET corespondenţa specială adresată Primăriei Sectorului 2/expediată de către Primăria Sectorului 2; d) înregistrează în sistemul INFOCET corespondenţa care iese din instituţie; e) înregistrează în sistemul INFOCET corespondenţa între serviciile şi direcţiile instituţiei; f) preia, înregistrează şi transmite sesizările telefonice; g) verifică circulaţia documentelor prin aplicaţia INFOCET; h) înregistrează solicitările primite pe adresele de e-mail ale instituţieii) înregistrează corespondenţa adresată către Cabinet Primar; j) urmează procedura de soluţionare a petiţiilor anonime şi a celor în care nu sunt trecute datele de identificare; k) înregistrează şi distribuie cererile cu probleme multiple; l) înregistrează corespondenţa colectată din casetele de sugestii şi sesizări amplasate în parcurile arondate Primăriei Sectorului 2; m) preia, înregistrează şi transmite sesizările telefonice ale grupului consilierilor obşteşti; n) face înscrierile în audienţele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 2; o) face înscrierile în audienţele acordate de către directorii compartimentelor de specialitate din cadrul Primărei Sector 2; p) redirecţionează petiţiile greşit îndreptate; q) informează şi consiliază cetăţenii la Centrele de Consiliere Cetăţeni r) primeşte şi ţine evidenţa corespondenţei şi a facturilor emise de către oficiul postal pentru serviciile poştale prestate.

Cerinte

Primăria Sectorului 2 îţi oferă acum oportunitatea de a face parte dintr-o astfel de echipă. Profită de ea participând la concursurile organizate de instituţia noastră, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: • 2 posturi care necesită studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe sociale; vechime în specialitatea studiilor cerute – nu necesita vechime 1 post care necesită studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor cerute – nu necesita vechime În vederea participării candidaţii trebuie să depună un dosar de concurs, care va conţine în mod obligatoriu: • Copia actului de identitate • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări • Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice • Cazierul judiciar • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate • Curriculum vitae • Cerere prin care se solicită angajarea • Formularul de înscriere tipizat – se completează la sediul instituţiei • Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică – se completează la sediul instituţiei Înscrierile se fac în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane sau pe site-ul institutiei. Înainte de depunerea dosarului complet, candidaţii se vor prezenta la Secretarul Comisiei de Concurs pentru verificarea conformităţii actelor din dosar cu actele originale.

Restrictii

Se accepta CV-uri in limba Romana

Nivel minim de educatie necesara Diploma de facultate

Nivel minim de experienta necesara Fara experienta

Limbi straine necesare Engleza, Franceza

3 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare