Acest anunt a expirat la data: 26.12.2015

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - București

Descrierea jobului - București

Pentru a-ţi dezvolta o carieră de succes înseamnă să alegi întotdeauna un loc de muncă stabil într-o instituţie de prestigiu care doreşte cu adevărat să beneficieze de o echipă de oameni profesionişti, dedicaţi muncii lor. Principalul nostru obiectiv este să stabilim relaţii de durată cu cetăţenii, relaţii bazate de încredere, apropiere profesională, bucurându-ne de ceea ce facem. Proiectele noastre sunt concepute să se adreseze direct nevoilor şi să satisfacă cerinţele cetăţenilor. Scopul nostru este să devenim un liant între cetăţeni şi ceea ce înseamnă adminsitraţia publică locală. Valorile instituţiei: • Respect şi corectitudine • Integritate • Focusarea pe nevoile cetăţenilor • Competenţă şi profesionalism. Facilităţi oferite de instituţie: - desfăşurarea activităţii într-un mediu plăcut - dotarea cu echipamentele necesare desfăşurării activităţii - accent pe perfecţionarea continuă a angajaţilor din cadrul instituţiei - stabilitate în exercitarea funcţiei - posibilitatea de dezvoltare a cereri - posibilitatea de a se implica în proiecte cu finanţare din fonduri europene. Functia publica vacanta se afla in cadrul Biroului de Prevenire şi Protecţie care asigură respectarea de către salariaţi a dispoziţiilor legale privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă desfăşurând activităţi de prevenire şi protecţie, precum şi activităţi complementare din domeniul situaţiilor de urgenţă, cum ar fi prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţie civilă, reprezentând totodată structura prin intermediul căreia se gestionează la nivelul Sectorului 2 relaţia cu organizaţiile non-guvernamentale în domeniul activităţii de voluntariat pentru situaţii de urgenţă, respectiv reglementarea raporturilor de voluntariat cu cetăţenii de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi administraţia publică locală , ca organizaţie gazdă. Atribuţiile biroului sunt următoarele: a) Gestionează activităţile din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă: - asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire preofesională la locurile de muncă/posturi de lucru; - asigură întocmirea „fişelor de expunere la riscuri profesionale“ pentru fiecare loc de muncă; - elaborează şi actualizează „Planul de prevenire şi protecţie anual“; - asigură obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; - elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; - asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de securitate şi sănătate în muncă; - controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; - gestionează fişele de instruire individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă; - prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; - ţine evidenţa meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; - identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie; - întocmeşte necesarul de materiale igienico-sanitare; - întocmeşte necesarul de mijloace materiale pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi protecţie; - participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora; - asigură desemnarea reprezentanţilor lucrătorilor în comitetul SSM. - participă la şedinţele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă şi asigură secretariatul CSSM. b) Gestionează activităţile din domeniul situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă, PSI): - elaborează instrucţiuni proprii în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza reglementărilor specifice emise de către organele de specialitate abilitate; - asigură instruirea şi informarea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă; - gestionează fişele de instruire individuale în domeniul situaţiilor de urgenţă; - verifică şi îndrumă personalul unităţii în aplicarea măsurilor de protecţie civilă şi prevenirea şi stingerea incendiilor; - ţine evidenţa stingătoarelor din dotarea unităţii şi completează de câte ori este nevoie necesarul cu aceste echipamente; - întocmeşte planuri de evacuare, în caz de situaţii de urgenţă, a personalului, bunurilor materiale şi valorilor existente; b) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor la angajare/periodic/reluarea activităţii: - întocmeşte caietul de sarcini pentru contractarea serviciului de medicina muncii; - colaborează cu serviciului de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; - asigură întocmirea solicitărilor pentru efectuarea examenului medical de angajare, precum şi programarea noilor angajaţi la aceste examene; - asigură programarea angajaţilor pentru efectuarea controlului medical periodic; - ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; - ţine evidenţa „Fişelor de aptitudine“ ale salariaţilor emise de medicul de medicina muncii; d) Gestionează activităţile din domeniul voluntariatului pentru situaţii de urgenţă: Gestionează contractele de voluntariat încheiate în temeiul legislaţiei aferente activităţii de voluntariat pentru situaţii de urgenţă: Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată, H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, respectiv: - ţine evidenţa solicitărilor formulate de cetăţeni, organizaţii non-guvernamentale sau alte persoane juridice referitoare la disponibilitatea de aplicare în activitatea de voluntariat pentru situaţii de urgenţă; - ţine evidenţa parteneriatelor încheiate cu asociaţiile non-guvernamentale ce prestează activităţi avizate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în domeniul recrutării, selecţiei şi instruirii şi antrenării voluntarilor pentru situaţii de urgenţă, respectiv al planificării şi organizării intervenţiei structurilor voluntare de urgenţă; - întocmeşte şi păstrează registrul de evidenţă al voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţii desfăşurate de acesta, după recrutarea acestora prin intermediul organizaţiilor partenere; - întocmeşte contractele de voluntariat, conform legii şi asigură păstrarea exemplarului rămas în evidenţa instituţiei, numai pe baza certificării recrutării acestuia de către organizaţia parteneră, precum şi a conformării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru voluntarul din serviciile pentru situaţii de urgenţă, de asemenea de către organizaţia parteneră, la nivelul căreia funcţionează structuri certificate pentru gestionarea activităţii voluntarilor pentru situaţii de urgenţă; - propune eliberarea certificatelor nominale care să ateste calitatea de voluntar pentru activităţi aferente situaţiilor de urgenţă, conform H.G. nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, numai după confirmarea acestora de către organizaţia parteneră, la nivelul căreia sunt organizate servicii penrru situaţii de urgenţă, avizate de către IGSU; - întocmeşte adeverinţele necesare voluntarilor pentru justificarea participării la intervenţii, cursuri de pregătire sau profesionale, în baza planificării transmise de organizaţia parteneră, necesare pentru justificarea faţă de angajatori, activităţii de voluntariat; - face demersuri pentru acordarea facilităţilor legale către personalul voluntar, numai în baza şi în limita reglementărilor cuprinse în actele administrative emise la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Cerinte

Primăria Sectorului 2 îţi oferă acum oportunitatea de a face parte dintr-o astfel de echipă. Profită de ea participând la concursurile organizate de instituţia noastră, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: • 1 post care necesită studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe ingineresti; nu necesita vechime în specialitatea studiilor cerute În vederea participării candidaţii trebuie să depună un dosar de concurs, care va conţine în mod obligatoriu: • Copia actului de identitate • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări • Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice • Cazierul judiciar • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate • Curriculum vitae • Cerere prin care se solicită angajarea • Formularul de înscriere tipizat – se completează la sediul instituţiei • Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică – se completează la sediul instituţiei Înscrierile se fac în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane sau pe site-ul institutiei. Înainte de depunerea dosarului complet, candidaţii se vor prezenta la Secretarul Comisiei de Concurs pentru verificarea conformităţii actelor din dosar cu actele originale.

Restrictii

Se accepta CV-uri in limba Romana

Nivel minim de educatie necesara Diploma de facultate

Nivel minim de experienta necesara Fara experienta

Limbi straine necesare Engleza

1 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare