Acest anunt a expirat la data: 02.01.2016

Inapoi la joburi

Detalii loc de munca - București

Descrierea jobului - București

Pentru a-ti dezvolta o carieră de succes înseamnă să alegi întotdeauna un loc de muncă stabil într-o instituţie de prestigiu care doreşte cu adevărat să beneficieze de o echipă de oameni profesionişti, dedicaţi muncii lor. Principalul nostru obiectiv este să stabilim relaţii de durată cu cetăţenii, relaţii bazate pe încredere, apropiere, bucurându-ne de ceea ce facem. Proiectele noastre sunt concepute să se adreseze direct nevoilor şi să satisfacă cerinţele cetăţenilor. Scopul nostru este să devenim un liant între cetăţeni şi ceea ce înseamnă administraţia publică locală. Valorile instituţiei: - Respect si corectitudine - Integritate - Focusarea pe nevoiel cetăţenilor - Competenţă şi profesionalism Facilităţi oferite de instituţie: - desfăşurarea activităţii într-un mediu de lucru plăcut - dotarea cu echipamente necesare desfăşurării activităţii - accent pe perfecţionarea continuă a angajaţilor din cadrul instituţiei - stabilitate în exercitarea funcţiei - posibilitatea de dezvoltare a cererii - posiblitatea de a se implica in proiecte cu finanţare din fonduri europene Una din funcţiile publice vacante se află în cadrul Serviciului Secretariat şi Relaţii Publice serviciu care are rolul de a menţine o legătură directă şi permanentă cu locuitorii Sectorului 2 şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a administraţiei publice locale şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare. De asemenea, Serviciul oferă telefonic informaţii cu privire la problemele cu care se confruntă locuitorii sectorului 2, preia în mod operativ sesizările telefonice şi asigură transmiterea lor spre soluţionare către instituţiile competente. Atribuţiile serviciului sunt următoarele: a) înregistrează în sistemul INFOCET corespondenţa depusă personal de petent la ghişeele de la Centrul de Consiliere Cetăţeni b) înregistrează în sistemul INFOCET corespondenţa primită prin poştă; c) înregistrează în sistemul INFOCET corespondenţa specială adresată Primăriei Sectorului 2/expediată de către Primăria Sectorului 2; d) înregistrează în sistemul INFOCET corespondenţa care iese din instituţie; e) înregistrează în sistemul INFOCET corespondenţa între serviciile şi direcţiile instituţiei; f) preia, înregistrează şi transmite sesizările telefonice; g) verifică circulaţia documentelor prin aplicaţia INFOCET; h) înregistrează solicitările primite pe adresele de e-mail ale instituţiei i) înregistrează corespondenţa adresată către Cabinet Primar; j) urmează procedura de soluţionare a petiţiilor anonime şi a celor în care nu sunt trecute datele de identificare; k) înregistrează şi distribuie cererile cu probleme multiple; l) înregistrează corespondenţa colectată din casetele de sugestii şi sesizări amplasate în parcurile arondate Primăriei Sectorului 2; m) preia, înregistrează şi transmite sesizările telefonice ale grupului consilierilor obşteşti; n) face înscrierile în audienţele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 2; o) face înscrierile în audienţele acordate de către directorii compartimentelor de specialitate din cadrul Primărei Sector 2; p) redirecţionează petiţiile greşit îndreptate; q) informează şi consiliază cetăţenii la Centrele de Consiliere Cetăţeni ; r) primeşte şi ţine evidenţa corespondenţei şi a facturilor emise de către O.P. pentru serviciile poştale prestate. Cealaltă funcţie publică vacantă este situată în cadrul Serviciului Buget Local - CFP , serviciu care desfăşoară următoarele activităţi: a) elaborează şi supune spre avizare şi aprobare Primarului Sectorului 2 şi Consiliului Local Sector 2 proiectul bugetului general al Sectorului 2 (buget iniţial şi rectificări bugetare); b) asigură pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent informaţii cu privire la: - creditele bugetare disponibile; - plăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat; - datele necesare întocmirii „situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului“, situaţie care este parte componentă din structura „situaţiei financiare“ trimestriale şi anuale ale instituţiei publice; c) coordonează activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru: - aparatul de specialitate şi acţiuni şi activităţi coordonate şi finanţate direct de Primarul Sectorului 2; - serviciile publice de interes local; - ordonatorii de credite din învăţământul preuniversitar de stat din Sectorul 2; - societăţile comerciale la care este acţionar Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti; d) întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul general al Sectorului 2, pentru aparatul de specialitate, acţiuni şi activităţi coordonate şi aflate în directă finanţare a Primarului Sectorului 2; e) întocmeşte şi prezintă Primarului Sectorului 2 şi Consiliului Local Sector 2 contul anual de execuţie a bugetului general al Sectorului 2; f) asigură aplicarea vizei de control financiar preventiv asupra operaţiunilor expres prevăzute în Normele Ministrului Finanţelor Publice şi în Dispoziţiile Primarului Sectorului 2 Bucureşti; g) gestionează acordarea ajutoarelor de stat: - înştiinţează Consiliului Concurenţei despre orice intenţie de a acorda un ajutor de stat nou ori de a modifica un ajutor de stat existent; - raportează Consiliului Concurenţei până la sfârşitul lunii următoare încheierii fiecărui trimestru toate ajutoarele de stat acordate; - ţine o evidenţă specifică privind ajutoarele de stat acordate; - furnizează, la solicitarea Consiliului Concurenţei, informaţii în legătură cu ajutoarele de stat acordate; - informează Consiliul Concurenţei cu privire la existenţa oricărui ajutor de stat ilegal sau interzis de care au luat la cunoştinţă; h) monitorizează lunar plăţile efectuate din bugetul general al Sectorului 2 la titlul „cheltuieli de personal“, astfel încât acestea să se încadreze în bugetul aprobat şi în plafonul maxim al cheltuielilor de personal aprobat, conform legislaţiei în vigoare; i) întocmirea şi trimiterea spre aprobarea Consiliului Local al Sectorului 2 a propunerilor privind finantarea investiţiilor Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti; j) monitorizează lunar datoria publică locală a Sectorului 2 Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare; k) gestionează sumele alocate Sectorului 2 din fonduri la dispoziţia Guvernului. l) organizează evidenţa relaţiilor financiare care au loc între Consiliul Local şi instituţiile publice.

Cerinte

Primăria Sector 2 îţi oferă acum oportunitatea de a face parte dintr-o astfel de echipă. Profită de ea participând la concursurile organizate de instituţia noastră, pentru ocuparea următoareleor funcţii publice vacante: - o functie publica vacantă de consilier asistent la Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice pentru care sunt solicitate studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor solicitate - minim 1 an - o funcţie publică vacantă de consilier principal la Serviciul Buget Local - CFP pentru care sunt solicitate studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe economice, vechime în specialtiatea studiilor solicitate: minim 5 ani In vederea participarii candidaţii trebuie să depună un dosar de concurs, care va conţine în mod obligatoriu: -copia actului de identitate - copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari - copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice - cazierul judiciar - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate - curriculum vitae - cerere prin care se solicita angajarea - formularul de inscriere tipizat - se completeaza la sediul institutiei - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati politie politica - se completeaza la sediul institutiei Inscrierile se fac in termen de 20 de zile de la data pubicarii anuntului in Monitoul Oficial al Romaniei, Partea a IIIa, la Serviciul Secretariat si Relatii Publice. Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare, bibliografia si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la Serviciul Resurse Umane sau pe site-ul institutiei. Inainte de depunerea dosarului complet, candidaíi se vor prezenta la secretarul comisiei de concurs pentru verificarea conformitatii actelor din dosar cu actele originale.

Restrictii

Se accepta CV-uri in limba Romana

Nivel minim de educatie necesara Diploma de facultate

Nivel minim de experienta necesara 1 - 2 ani

2 pozitii disponibile
Arata anuntul si prietenilor tai

Joburi similare