În vi­ziu­nea noa­stră, exi­stă rar con­flict fă­ră re­zol­vări juste. Exi­stă în­să des oa­meni ca­re nu stiu în­că să le va­dă sau să le ac­cep­te. Avem mi­siu­nea să gă­sim pen­tru şi îm­pre­una cu cei aflați în dis­pu­tă, toa­te ar­gu­men­te­le ca­re duc la în­ce­ta­rea con­flic­tu­lui.

  • București
  • N/A, București