114044

Contabil la SC FVR DIGITAL PRODUCTS & SERVICES SRL

 • România
 • România
 • Romania
 • Romania
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 24.07.2014
 • Numar referinta: 114044

Experienta

 • ianuarie 2008 - Prezent

  Contabil, SC FVR DIGITAL PRODUCTS & SERVICES SRL

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  - tin evidenta contabila primara a societatii, intocmesc balanta, bilantul anual si semestrial, statele de plata, declaratiile lunare, trimestriale si anuale in SAGA;
  - intomirea documentelor necesare pentru Registrul Comertului;
  - instalez si configurez sistemele se operare;
  - optimizez sistemele de calcul;

 • iulie 2003 - Prezent

  economist, Banca Cooperatista Ovidius Ovidiu

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - Conduc registrul de intrare – ieşire a documentelor, registrul de evidenţă al ordinelor de deplasare si întocmesc ordinele de deplasare;
  - Primesc si transmit corespondenţa prin fax si email;
  - Dactilografiez situaţiile necesare desfăşurării activităţii unităţii;
  - Inregistrez facturile primite in programul informatic, notelele contabile, extrasele de banca, ordinele de plata care privesc operatiunile patrimoniale;
  - Intocmesc în toate cazurile nota de recepţie si bonul de consum pentru imprimatele cu regim special si alte materiale consumabile 
  - Tin evidenţa contabilă analitică si sintetică a următoarelor conturi: decontări cu personalul si datoriilor legate de personal, rate, cheltuieli de urmărire, furnizori, organizaţii bugetare si obşteşti, garanţii acordate terţilor, timbre fiscale si poştale, alte valori, avansuri acordate furnizorilor, alţi creditori, materiale, obiecte de inventar, combustibili si piese de schimb. 
  - Tin evidenţa foilor de parcurs si la sfârşit de lună întocmesc F.A.Z-ul si bonul de consum pentru carburanţi;
  - Conduc evidenţa analitică a mijloacelor fixe pe fiecare obiect, pe categorii, conduc registrul numerelor de inventar si calculez amortizarea mijloacelor fixe pe grupe si categorii;
  - Tin evidenta dosarelor de personal, intocmesc contractul individual de munca, decizile de angajare si incetare, actele aditionale de modificare a contractelor individuale de munca, etc., precum si inregistrarea acestoral in REVISAL;
  - Intocmesc lunar pontajele, statele de plata, declaratiile privind drepturile salariale si ordinele de plata pentru viramente;
  - Intocmesc balanta de verificare lunara si bilantul contabil;
  - Intocmesc si depun declaratiile privind inpozitele si taxele;
  - Intommesc Registrul jurnal si Inventar;
  - Indosariez şi arhivez documentele; 
  - atributii administrator baze de date: rularea scripturilor in MySQL, update-uri, salvare si back zilnic a bazei de date, inchideri/deschideri de zi, alocarea de drepturi utilizatorilor in programul informatic conform fisei postului;
  - administrator de risc: intocmirea si monitorizarea lunara a indicatorilor unitatii, interpretarea acestora si propuneri de masuri pentru remediere;
  - promovarea produselor bancare;

 • septembrie 2003 - iulie 2005

  ajutor programator, Ovidius Cooperativa de credit Ovidiu

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - Răspund de evidenta si gestionarea imprimatelor cu regim special, având următoarele obligaţii:
  - intocmesc nota de recepţie pentru imprimatele cu regim special si alte materiale consumabile, semnată de comisia de recepţie si gestionarul bunurilor; 
  - numerotez carnetele de economii la termen conform prevederilor cuprinse în Normele privind primirea, păstrarea si restituirea depunerilor pe termen; să întocmeasc bonul de consum pentru carnetele ieşite din gestiune, semnat de primitor si să opereze intrările si ieşirile in fişa de evidentă a acestora; 
  - numerotez chitanţele manuale si le predau pe baza de bon de consum si semnătură celor care le solicită după ce in prealabil, pe ultima fila, s-a făcut menţiunea numărului de file, a fost vizat de contabilul sef, scăzut din gestiune si operat in registrul de evidenţă a formularelor cu regim special;
  - inregistrez la intrări, in evidenţa gestionara, chitanţele personalizate si să elibereze chitanţele pe bază de bon de consum si semnătură;
  - intomesc lunar bon de consum pentru materialele consumabile si să-l opereze in evidenţa analitică.
  - Conduc registrul de evidenţă al ordinelor de deplasare si întocmesc ordinele de deplasare;
  - Tin evidenţa foilor de parcurs, pe care le numeroteaz, le completeaz si după vizarea lor de către conducătorul unităţii, le predă şoferului. La sfârşit de lună întocmesc F.A.Z-ul si bonul de consum pentru carburanţi;
  - Conduc evidenţa analitică a mijloacelor fixe pe fiecare obiect, pe categorii si conduc registrul numerelor de inventar;
  - Calculeaz amortizarea mijloacelor fixe pe grupe si categorii prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare a mijlocului fix, aplicând regimul de amortizare lineara. Conduc evidenta imobilizărilor in curs precum si evidenta analitică a obiectelor de inventar;
  - organizarea şi conducerea evidenţei contabile potrivit Legii nr. 82/1991 republicata;
  - efectuez lunar inventari inopinate la casieria unităţii, de a valorifica inventarele periodice şi anuale şi de a reflecta rezultatele acestora in bilanţul contabil;
  - conduc registrele contabile obligatorii conform Legii 82/1991 şi întocmesc balanţa de verificare a băncii cooperatiste; 
  - intocmesc anual a bilanţul contabil şi semestrial a raportării indicatorilor economico-financiari; răspund de exactitatea datelor înscrise în bilanţ şi are obligaţia depunerii acestora la DGFP, Registrul Comerţului şi CREDITCOOP la termenele legale; 
  - intocmesc declaraţiile anuale privind impozitul pe clădiri şi teren, taxa asupra mijloacelor de transport si urmăresc depunerea la termen a acestora; de asemenea urmăresc virarea sumelor la termenele prevăzute de lege;
  - Urmăresc efectuarea decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi alte fonduri prevăzute de lege la termenele legale;
  - Răspund de întocmirea şi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a imprimatelor cu regim special conform Normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;
  - Solicit compartimentelor din cadrul unităţii datele necesare pentru întocmirea BVC, a programului de investiţii şi a altor date necesare întocmirii programului de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
  - Iau masuri de îndosariere şi arhivare, conform prevederilor legale, a documentelor contabile;
  - Răspund de păstrarea şi utilizarea corespunzătoare a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în patrimoniul băncii cooperatiste şi are obligaţia ca orice modificare, degradare, schimbare, intervenită la aceste bunuri să fie adusă la cunoştinţa conducătorului unităţii;
  - Efectueaz controlul intern in cadrul compartimentului contabilitate, financiar, raportari asupra inregistrarilor patrimoniale din evidenta contabila precum si a activitatilor organizate in cadrul acestuia, conform Procedurii privind organizarea si exercitarea controlului intern la banca cooperatista, printre care enumar:
  - activitatile zilnice de efectuare a incasarilor si platilor cu si fara numerar, care decurg din derularea operatiunilor proprii ale bancii cooperatiste;
  - activitatea generata de miscarile patrimoniale ale imobilizarilor corporale precum si de investitii;
  - activitatea de centralizare a datelor financiar contabile si de raportare catre CREDITCOOP;
  
  Am realizat transferul programului informatic confrom cerintelor CREDITCOOP, am intocmit documentele necesare fuziunii, fiind premiata pentru aportul depus

 • septembrie 1997 - august 2003

  Casier, PONTICA COOPERATIVA DE CREDIT CONSTANTA

  • «Alt oraș», România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  -Încasează părţile sociale, ratele şi dobânzile la contractele de credit, depunerile pe termen etc., pentru care eliberează chitanţe emise pe calculator sau din chitanţierul manual;
  -Efectuează plăţi pe baza de acte justificative, aprobate de conducătorul unităţii si vizate pentru control financiar preventiv, numai persoanelor indicate in documente şi celor împuternicite pe baza de procura legalizata sau clauze de împuternicire, înscriind pe dispoziţia de plată actul de identitate si data eliberării;
  -La primirea documentelor de plata are obligaţia de a verifica existenta, valabilitatea si autenticitatea semnăturilor prin care se dispune plata, in caz contrar urmând a înapoia documentele pentru completare;
  -Documentele de încasări si plăti se vor anexa la registrul de casă după ce au fost operate in calculator si s-a listat registrul de casă in ordinea efectuării operaţiunilor. Casierul este obligat sa verifice zilnic soldul casei cu numerarul existent in casierie si să întocmească monetarul pe registrul de casă;
  -Înainte de începerea activităţii zilnice casierul este obligat să verifice integritatea sigiliilor si încuietorilor de la casele de fier, iar in cazul in care constată nereguli sa comunice acest lucru conducerii unităţii pentru luarea măsurilor ce se impun;
  - Are obligaţia să anunţe unitatea bancară la timp despre necesarul de numerar ce urmează a fi ridicat din contul curent;
  -Plăţile efectuate către terţe persoane se vor face pe baza actului de identitate, fiind obligat să scrie pe documentul de plata seria si numărul buletinului sau cărţii de identitate, unitatea care l-a eliberat si data eliberării;

Educatie

 • 2010 - 2013

  Postdoctorat, CECCAR

  • Constanța, România
 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, .

  • Constanța, România
 • 2003 - 2008

  Diploma de facultate, SPIRU HARET

  • Constanța, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Incepator
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 24.07.2014
 • Reference number: 114044

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Beginner
Romanian
Native