12606

Manager Marketing la SC GENKO MED GROUP SA

 • România, Suceava
 • România, Suceava
 • Romania, Suceava
 • Romania, Suceava
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 13.06.2013
 • Numar referinta: 12606

Experienta

 • februarie 2012 - Prezent

  Manager Marketing, SC GENKO MED GROUP SA

  • Suceava, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  -	Promovarea imaginii societatii pe plan intern si extern;
  -	Informarea potentialilor client despre activitatea societatii si gama de dispositive medicale fabricate, direct sau prin intermediul mass-mediei;
  -	Efectuarea studiilor de piata in vederea identificarii modului de structurarea a pietei: client actuali,client potentiali;
  -	Analiza concurentei si identificarea punctelor tari si slabe ale produselor acestora;
  -	Analiza preturilor practicate pe piata;
  -	Analiza ofertelor publicitare si identificarea celor mai avantajoase forme de promovare;
  -	Analiza produselor fabricate si a gradului de satisfacere a clientilor;
  -	Intocmirea de rapoarte periodice despre produse, volumul de vanzari, despre impactul acestora pe piata;
  -	Gestionarea datelor statistice (nr de client,nr de contracte,etc) si efectuarea de rapoarte asupra acestor sfere de interes;
  -	Urmareste derularea licitatiilor externe, perticipa la licitatii, intocmeste actele necesare pentru licitatiile de dispositive medicale;
  -	Se ocupa de intocmirea documentelor vamale necesare exportului de produse;
  -	Urmareste indeplinirea obligatiilor contractual si a modului de livrare a marfurilor pentru activitatea de export;
  
  

 • iunie 2000 - ianuarie 2012

  Director executiv / Director economic, SC ROMPIPES ENTERPRISES SRL

  • Suceava, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Financiar-contabile
    • planificarea şi coordonarea activităţii financiar – contabile, de preţuri – analize economice 
  •	elaborarea şi executarea planurilor financiare pe termen scurt şi lung;
  •	 participa la alte analize financiar/operationale si la analiza lunară a rentabilităţii companiei;
  •	analizează lunar încadrarea costurilor antecalculate;
  •	contabilitate generală (înregistrarea conturilor efective, întocmirea bilanţului, a dării de seamă contabile);
  •	controlul financiar preventiv la nivelul organizaţiei;
  •	întreţinerea bunelor relaţii cu instituţiile financiar bancare;
  •	întocmirea rapoartelor de audit trimestriale şi transmiterea lor auditorului extern, în limba engleza.
  •	analiza lunara a necesarului de lichiditati si dispunerea de masuri in vederea accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante.
  •	răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte disciplina financiară;
  •	întocmeşte cererile de credite şi asigură garanţia creditelor bancare si, de asemenea, urmăreşte rambursarea creditelor conform graficelor întocmite de comun acord cu banca la termenele stabilite;
  •	realizează fluxurile financiare în vederea asigurării fondurilor pentru plăţi conform bugetului de venituri şi cheltuieli ; 
  •	solicită şi obţine certificate fiscale de la D.G.F.P., A.J.O.F.M., PRIMĂRIE, REGISTRUL COMERTULUI ; 
  •	monitorizeaza derularea corecta a contractelor, respectarea clauzelor contractuale (termene,modalitati de plata,etc), valabilitatea lor;
  •	coordoneaza urmarirea financiar-contabila a proceselor de investitii;
  •	urmareste respectarea bugetului , monitorizeaza costurile companiei si propune masuri corective.
  •	organizează,indruma,conduce si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar contabile in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
  •	verifica zilnic preluarea şi prelucrarea documentelor în vederea înregistrării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice;
  •	întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice, analitice si bilantul anual ;
  •	raspunde de transmiterea declaratiilor lunare /trimestriale /anuale obligatorii cerute de autoritatile romane , la termenele stabilite de lege ;
  •	duce la îndeplinire toate sarcinile ce rezultă din aplicarea bugetului de venituri şi cheltuieli a bilanţului contabil stabilit de Consiliul de Administraţie;
  •	raspunde si urmareste completarea la zi a registrelor obligatorii conform cu legislatia in vigoare ;
  •	analizează situaţia stocurilor în vederea lichidării stocurilor supranormative şi a celor cu mişcare lentă sau fără mişcare şi propune măsuri in vederea optimizării acestora;
  •	urmăreşte recuperarea debitelor de la persoane fizice şi juridice;
  •	ţine legatura cu furnizorii şi beneficiarii în vederea clarificării diferenţelor apărute şi inventarierea soldurilor la sfârşit de perioadă;
  •	participă la efectuarea inventarelor tuturor gestiunilor din cadrul firmei;
  •	elaborarea si implementarea politicilor si strategiilor financiar contabile ale firmei;
  
   Manageriale:
  •	organizează şi conduce, toate activitaţile companiei, în vederea obţinerii unei eficienţe maxime;
  •	intocmeste impreuna cu managerul general BVC , cash-flow, situatii anexe in conformitate cu procedura de raportare a grupului din Israel ;
  •	adoptă măsuri corespunzatoare pentru derularea activităţilor tehnice, de personal-salarizare, comercial, calitate şi financiar-contabile ;
  •	stabileşte obiectivele strategice şi tactice pe termen scurt şi mediu;
  •	angajează, prin semnătură, societatea în relaţiile contractuale;
  •	ia decizii privind angajarea, disponibilizarea de personal;
  •	aprobă şi urmăreşte derularea programului de instruire a personalului;
  •	verifică şi aprobă toate documentele financiar-contabile;
  •	aprobǎ fişele posturilor şi organigrama;
  •	aprobǎ regulamentul intern şi urmăreşte aplicarea şi respectarea acestuia;
  •	decide asupra oportunităţilor de încheiere a contractelor de creditare a firmei, urmărind obţinerea de condiţii avantajoase de creditare pentru firmă;
  •	răspunde de obţinerea tuturor avizelor necesare pentru buna funcţionare a firmei, şi urmǎreşte modul de aplicare a normelor de tehnica securităţii muncii, PSI şi mediu, conform reglementărilor legale;
  •	aprobă documentele sistemului de management al calităţii şi urmăreşte implementarea eficientă a lor.
  •	vizează pentru legalitate contractele comerciale, precum şi alte acte care implică răspunderea firmei si întocmeşte impreuna cu juristul actele necesare recuperării pe cale amiabilă sau litigioasă a creanţelor firmei: 
  •	înregistrarea actelor companiei la Registrul Comerţului;
  •	participă la negocierea Contractului Individual de Muncă şi urmăreşte încadrarea în prevederile legislaţiei în vigoare;
  •	reprezintă firma în relaţiile cu instituţiile statului;
  
  Resurse umane
    ● întocmirea documentelor specifice de personal(contracte de muncă , acte aditionale,
     fise de post , decizii,etc)
    ● gestionarea bazei de date a salariatilor operand la timp si in mod corect toate datele ;
  •	intocmirea si contabilizarea statelor de plata, intocmirea documentelor solicitate de salariati;
  •	completarea si transmiterea in Revisal a datelor conform cerintelor si termenelor legale.
  •	raspunde de alocarea bonurilor de masa catre salariati si inregistrarea acestora ;
  •	realizează proceduri pentru evaluarea competenţei salariaţilor;
  •	organizarea, indosarierea si arhivarea documentelor specific de la resurse umane;
    ● organizează şi urmăreşte efectuarea controlului medical periodic al salariaţilor;
  
  Sănătatea şi securitatea muncii (SSM)
  •	coordonează activitatea pe linie SSM, conf. prevederilor legale,
  •	ca lucrator desemnat are obligatia sa efectueze instruirile cu toti lucratorii din societate atat la angajare cat si periodic.
  •	raspunde de prevenirea riscurilor profesionale;
  
  

 • decembrie 1994 - iunie 2000

  DIRECTOR MARKETING COMERCIAL,CONTABIL, SC SUPERPIPES ROMANIA LTD

  • Suceava, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Contabilitate:
  •	răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte disciplina financiară;
  •	urmareşte plata la termen a sumelor datorate de organizaţie; 
  •	ţine contabilitatea conturilor de trezorerie deschise la bănci, ţine contabilitatea contului “casa” în lei şi valută;
  •	asigură zilnic preluarea şi prelucrarea documentelor în vederea înregistrării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice;
  ●  asigură legătura cu banca ( intocmeşte OP, completează borderourile de la CEC-uri,precum şi alte documente care se referă la incasări/plăţi);
  •	întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii
  •	asigurǎ înregistrarea documentelor rezultate în urma recepţiilor produselor aprovizionate;
  •	urmăreşte recuperarea debitelor de la persoane fizice şi juridice;
  •	participă la efectuarea inventarelor produselor, a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a tuturor gestiunilor din cadrul societăţii;
  Marketing 
  •	efectuează activitatea de prospectare a pieţei în vederea cunoaşterii solicitărilor şi a perspectivelor, în zona geografică repartizată;
  •	propune materiale publicitare şi reclame, folosind principiile marketingului modern;
  •	răspunde de întocmirea ofertelor pentru produsele firmei şi poartă corespondenţa cu clienţii potenţiali;
  •	participă la târguri, expoziţii, mese rotunde, prezintă produsele firmei potenţialilor clienţi;
  •	propune îmbunătăţiri a produselor oferite şi a firmei pentru a creea o imagine favorabilă în acest sens;
  •	elaborează strategii prin care să determine creşterea cotei pe piaţa de profil, prin atragerea de noi clienţi şi stimularea celor deja existenţi;
  Aprovizionare
  •	asigură şi răspunde de aprovizionarea cu materiile prime şi materialele necesare bunului mers al organizaţiei;
  •	solicită contracte de la furnizorii de materii prime necesare producţiei de serie a firmei;
  •	urmăreşte derularea procesului de aprovizionare până la recepţia materialelor comandate;
  •	organizează şi participă la recepţia cantitativă şi calitativă ; 
  •	caută în permanenţă utilizând internetul, cataloage, mass-media etc., noi surse de aprovizionare care pot oferi preţuri mai mici şi calitate mai bună;
  •	urmăreşte şi coordonează modul de depozitare al produselor aprovizionate; planifică şi coordonează în mod eficient activitatea de transport în aprovizionarea cu materiale.
  

Educatie

 • 1993 - 1999

  Diploma de facultate, Universitatea “Petre Andrei”- Iaşi, Facultatea de Economie

  • Filiași, România
 • 1982 - 1987

  Diploma de facultate, UNIVESRITATEA TEHNICA AL.I.CUZA IASI

  • Filiași, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 13.06.2013
 • Reference number: 12606

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Romanian
Native