157177

Consultant Cameral la Camera de Comert si Industrie Hunedoara

Chamber Consultant at Chamber of Commerce and Industry Hunedoara

 • România, Deva
 • România, Deva
 • Romania, Deva
 • Romania, Deva
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
85%
 • Ultima actualizare: 03.03.2016
 • Numar referinta: 157177

Experienta

 • ianuarie 2016 - Prezent

  Consultant Cameral, Camera de Comert si Industrie Hunedoara

  • Deva, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  Consultantul Cameral se ocupa in principal cu elaborarea si implementarea strategiilor de abordare a comunitatilor de afaceri, elaborarea, organizarea si planificarea activitatilor specifice de reprezentare, elaborarea si implementarea strategiilor de promovare a afacerilor clientilor, organizarea si planificarea activitatilor specifice de promovare a afacerilor clientilor, sustinerea intereselor comerciale si economice ale membrilor Camerei, consiliere de specialitate etc.

 • septembrie 2012 - decembrie 2015

  Specialist relatii publice, Camera de Comert si Industrie Hunedoara

  • Deva, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  Prelucrarea de informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor comerciale furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; Prelucrarea de informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; Prelucrarea informaţiilor despre firme, rezultate din activitatea camerei de comerţ; Realizarea de studii, clasamente şi analize pentru stabilirea topului anual al firmelor din judeţul Hunedoara; Actualizarea permanentă a bazei de date cu membri Camerei de Comerţ şi Industrie Hunedoara;  
  Organizarea activităţii de formare profesională în cadrul CCI Hunedoara: pregătire dosare în vederea autorizării cursurilor, înscriere cursanţi la diverse programe de formare profesională autorizate în cadrul instituţiei, pregătirea programului de derulare a cursurilor, realizarea materialelor pentru furnizarea cursurilor, pregătirea documentaţiei pentru începerea cursurilor, evaluarea eficienţei programelor de formare prin aplicarea de chestionare cursanţilor, menţinerea legăturii cu lectorii, organizarea examenelor, urmărirea fişelor de prezenţă a cursanţilor şi a lectorilor, redactarea, eliberarea şi evidenţa certificatelor de absolvire a cursurilor derulate de Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara.
  Prin decizia nr. 36 din 20.09.2012, începând cu data de 20.09.2012 ocup funcţia de secretar al Comisiei de Examinare a persoanelor absolvente a cursurilor organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara şi asigur lucrările de secretariat ale comisiei.
  Întocmire şi eliberare certificate de origine; întocmire şi eliberare certificate IMM; servicii de asistenţă membri CCI Hunedoara, organizare evenimente, seminarii, ateliere de lucru, promovare servicii CCI Hunedoara, reprezentant zonal centru de vânzare standarde ASRO.

 • iulie 2015 - august 2015

  Consultant dezvoltare programe/Consultant în resurse umane, Camera de Comert si Industrie Hunedoara

  • Deva, România
  • Part time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  Asigurarea cadrului metodologic de extragere a datelor, de analiză şi interpretare, privind serviciile de furnizare a măsurilor active de ocupare; Moderarea workshop-urilor tematice; Coordonarea metodologica a experţilor de masuri active de ocupare; Realizarea statisticilor, analizelor, studiilor, rapoartelor şi a instrumentelor de interogare de bază de date; întocmirea documentaţiei activităţii proprii;

 • noiembrie 2012 - ianuarie 2014

  Coordonator formare profesionala, Camera de Comert si Industrie Hunedoara

  • Deva, România
  • Part time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  În calitate de membru al echipei de implementare a proiectului (expert pe termen lung) am preluat sarcinile specifice ocupaţiei încredinţate de managerul de proiect, conform cerinţelor scrise şi verbale formulate de acesta. M-am ocupat, în principal, cu deschiderea cursurilor, documentaţiile scrise pentru desfăşurarea examenelor, programarea în timp a desfăşurării cursurilor, evaluarea eficienţei programelor de instruire, menţinerea legăturii cu lectorii. Am asigurat evidenţa scriptică a cursanţilor, secretariatul comisiei de examinare a cursanţilor şi am eliberat certificatele de absolvire. Am ţinut în permanenţă legătura cu formatorii pentru a putea monitoriza mai uşor desfăşurarea cursurilor.

Educatie

 • 2012 - 2013

  Master / studii postuniversitare, Academia de Ştiinţe economice Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

  • Contabilitate
  • București, România
 • 2010 - 2012

  Master / studii postuniversitare, Universitatea din Petrosani

  • Finante Banci
  • Petroșani, România
 • 2007 - 2010

  Diploma de facultate, Universitatea "1 Decembrie 1918"

  • Finante Banci
  • Alba Iulia, România

Aptitudini

 • Spirit practic
 • Atitudine pozitiva si optimism
 • Flexibilitate si adaptabilitate

Limbi straine

Engleza
Avansat
Spaniola
Mediu
Romana
Nativ

Distinctii

Certificari
Formator de formatori - organizarea activităţii de formare profesională a adulţilor/ Susţinerea activităţii de formare profesională, întocmirea planului şi programei în activitatea de formare profesională
Inspector/referent resurse umane - planificarea activităţilor, Comunicarea cu angajaţii, Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţilor de urgenţă, Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului, Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului, Organizarea recrutării personalului, Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor, Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului.

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Sunt un om sincer, direct, sociabil si comunicativ. Imi place să spun lucrurilor pe nume şi am o capacitate organizatorică foarte bună

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

Ma descurc la fel de bine iin ambele situatii.

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

Cred ca relationarea cu diverse persoane este una dintre principalele mele realizari pe langa capacitatea de adaptare la situatii limita, solutionarea conflictelor cu diversi clienti.

Ce fel de salariu meriti?

Un salariu corelat corect cu importanta si volumul activitatatii pe care o depun.

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

Sigur ca pot, dar fara a realiza imposibilul.

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

Veronika se hotărăşte să moară - Paulo Coelho

85%
 • Last update: 03.03.2016
 • Reference number: 157177

Experience

 • January 2016 - Present

  Chamber Consultant, Chamber of Commerce and Industry Hunedoara

  • Deva, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  Chamber consultant chamber mainly deals with developing and implementing strategies to address business communities , development, organization and planning specific activities of representation, developing and implementing strategies to promote customer business , organization and planning of specific activities to promote clients' businesses , and supporting the commercial interests of the Economic Chamber members , etc. expert advice

 • September 2012 - December 2015

  Public Relations Specialist, Chamber of Commerce and Industry Hunedoara

  • Deva, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  Processing of information from financial statements provided to companies by the Finance Ministry; Legal processing of information about companies registered in Romania, provided by the National Trade Register Office; Processing of information about companies, resulted from the chamber of commerce; Studies, rankings and analysis for establishing the annual ranking of companies in Hunedoara county; Permanent update the database with members of the Chamber of Commerce and Industry Hunedoara;
  Organizing the training in the CCI Hunedoara: preparing dossiers for authorization courses, enrollment students in various vocational training programs authorized the institution, preparing the program of development of courses, development of materials for the provision of courses, preparation of documentation for starting the courses, evaluation effectiveness of training programs by applying questionnaires to students, liaising with lecturers, organizing examinations, tracking attendance records of students and lecturers, drafting, issuing and recording of graduation certificates conducted by the Chamber of Commerce and Industry Hunedoara.
  By decision no. 36 of 20.09.2012, as of 20.09.2012 I'm the secretary of the Examination of graduates of courses organized by the Chamber of Commerce and Industry Hunedoara and perform secretariat of the committee.
  Preparing and issuing certificates of origin; preparing and issuing certificates SMEs; CCI members Hunedoara support services, events, seminars, workshops, promotion Hunedoara CCI services, local representative sales center ASRO standards

 • July 2015 - August 2015

  Consultant development programs, Chamber of Commerce and Industry Hunedoara

  • Deva, Romania
  • Part time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  Providing methodological framework for data extraction , analysis and interpretation services for the supply of active employment measures ; Moderating thematic workshops ; Methodological coordination experts active employment measures ; Making statistics, analyzes, studies, reports and tools to query the database ; the documentation of its own work

 • November 2012 - January 2014

  Training Coordinator, Chamber of Commerce and Industry Hunedoara

  • Deva, Romania
  • Part time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  As a member of the team implementing the project ( long-term expert ) I took occupation specific tasks assigned by the Project Manager as required written and oral statements made ​​by it . I have dealt mainly with the opening of the courses , to hold examinations written documentation , timing of conduct courses , evaluating the effectiveness of training programs , liaising with lecturers . I assured learners script records , examination committee secretariat learners, and we issued graduation certificates . I kept in constant touch with the trainers to monitor the courses easier .

Education

 • 2012 - 2013

  Master's degree, Economic Sciences Academy

  • Accounting
  • București, Romania
 • 2010 - 2012

  Master's degree, Petrosani University

  • Banking finance
  • Petroșani, Romania
 • 2007 - 2010

  Bachelor's degree, "1 Decembrie 1918" University

  • Banking finance
  • Alba Iulia, Romania

Skills

 • Practical spirit
 • Positive attitude and optimism
 • Flexibility and adaptability

Foreign languages

English
Advanced
Spanish
Intermediate
Romanian
Native

Achievements

Certificates / diplomas
Trainer of trainers - the organization of adult training / support business training , preparation plan and training program in business professionalism
Inspector / reviewer HR - planning activities , communication with employees, application of legal provisions on health and safety at work and in emergency situations , Drawing documents personnel record keeping , document management personnel record keeping , organization of recruitment , Bookkeeping general employees records , database management personnel record keeping

Pre-interview

How would you describe your personality?

I am an honest person, direct, sociable and communicative. I like to say things as they are and I have a very good organizational skills