21727

TEHNICIAN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA la FAURAR SRL TARGOVISTE

 • România, Otopeni
 • România, Otopeni
 • Romania, Otopeni
 • Romania, Otopeni
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
85%
 • Ultima actualizare: 01.08.2017
 • Numar referinta: 21727

Obiectiv profesional

Tehnician în securitate şi sănătate în muncă (cor 325721 ), Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (cor 541902) , Tehnician metrolog

 • bucuresti, ilfov, otopeni
 • Full time
 • Salariul dorit500 €
 • Domeniile urmariteFinante Consultanta, Inginerie Constructii, Muncitori Tehnicieni Automobile
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareNumai in tara

Experienta

 • aprilie 2014 - Prezent

  TEHNICIAN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, FAURAR SRL TARGOVISTE

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Entertainment,Hoteluri,Intretinere / Infrumusetare / Sport,MLM,Protectie si Paza,Restaurante,Transport / Logistica / Naval,Turism

  Firma: SC Faurar –Targoviste   din 01.04.2014 – Prezent 
  Tehnician în securitate şi sănătate în muncă (cor 325721 ), Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (cor 541902) , Tehnician ecolog (cor 314106)
  Responsabilitati SSM :
  -Particip la identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru; 
  -Particip si/sau elaborez (actualizez) planul de prevenire si protectie conform legii 319/2006;
  -Particip la intocmirea Planul propriu de sanatate si securitate pentru santierele temporare sau mobile ale societatii conform prevederilor Hotararii Guvernului 300/2006;
  -Particip si/sau elaborez instrucţiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/ intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru; 
  -Particip si/sau monitorizez functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca; 
  -Verific starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta; 
  -Informez angajatorul, in scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca si propun masuri de prevenire si protectie; 
  -Participarea la cercetarea evenimentelor si elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile legii 319/2006 ;
  -Colaborez cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe si ale altor angajatori (antreprenori subantreprenori), in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca; 
  -Propun clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori(antreprenori, subantreprenori); 
  -Monitorizez subantreprenorii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice ; 
  -Particip si/sau fac verificari programate si neprogramate privitor la respectarii normelor de protectia muncii si/sau verific inregistrarile din fisele indivuduale de protectia muncii..
  Responsabilitati PSI /SU:
  -Verific respectarea normelor P.S.I./SU şi de dotare cu echipamente necesare la fiecare loc de munca;
  -Acţioneaz pentru înlăturarea pe loc a neajunsurilor constatate în respectarea normelor PSI /SU, raportez in scris si propune măsuri pentru soluţionarea lor. 
  - Particip si/sau intocmesc planul de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi planul de alarmare-evacuare in caz de incendiu şi îl supune spre aprobare conducerii instituţiei;
  -Execut si/ particip la exerciţii de intervenţie în caz de incendiu şi de evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale. Prezint in scrie concluziile desprinse conducerii instituţiei, făcând propuneri concrete şi măsuri de apărare împotriva incendiilor, cu termene şi responsabilităţi;
  -Fac propuneri pentru sancţionarea salariaţilor vinovaţi de nerespectarea reglementărilor P.S.I./SU
  -Participă la acţiunile de stingere a incendiilor în instituţie şi la înlăturarea urmărilor avariilor, exploziilor, calamităţilor naturale, la stabilirea măsurilor de securitate P.S.I ce trebuie luate pentru repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp.
  -Colaborează cu organele de pompieri în domeniul apărării împotriva incendiilor.

 • septembrie 2007 - martie 2014

  nspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca cor 315219 ( Tehnician protectia muncii cor 315206) Cadru tehnic SU/PS, sc lena constructii romania

  • Otopeni, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Responsabilitati :
  Particip la identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; 
  Particip si/sau elaborez (actualizez) planul de prevenire şi protecţie;
  Particip si/sau intocmesc Planul propriu de sanatate si securitate pentru santierele temporare sau mobile ale societatii;
  Particip si/sau elaborez instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate �n muncă, ţin�nd seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/ �ntreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; 
  Propun atribuţiile şi răspunderile �n domeniul securităţii şi sănătăţii �n muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează �n fişa postului, cu aprobarea angajatorului; 
  Verific cunoaşterea şi aplicărea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute �n planul de prevenire şi protecţie, planul propriu de sanatate si securitate, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin �n domeniul securităţii şi sănătăţii �n muncă, stabilite prin fişa postului; 
  Intocmesc necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor �n domeniul securităţii şi sănătăţii �n muncă; 
  Particip si/sau elaborez tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilesc periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigur informarea şi instruirea lucrătorilor �n domeniul securităţii şi sănătăţii �n muncă şi verific cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite; 
  Particip si/sau elaborez programul de instruire-testare la nivelul �ntreprinderii şi/sau unităţii; 
  Particip si/sau �ntocmesc planul de acţiune �n caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele medodologice de aplicare a legii319/2006 şi asigur ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui; 
  Particip si/sau evidenţiez zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107; 
  Particip si/sau stabilesc zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate �n muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotăr�rii Guvernului 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; 
  Particip si/sau evidenţiez meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; 
  Evidenţiez posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare sau care la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; 
  Particip si/sau monitorizez funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor �n mediul de muncă; 
  Verific stărea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; 
  Informez angajatorul, �n scris, asupra deficienţelor constatate �n timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propun măsuri de prevenire şi protecţie; 
  Identific echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din �ntreprindere şi �ntocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotăr�rii Guvernului 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 
  Particip la verificarea noxelor (daca se incadreaza in normele admise pentru mediu de munca).
  Urmăresc �ntreţinerea, manipulărea şi depozitărea adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a �nlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi �n celelalte situaţii prevăzute de Hotăr�rea Guvernului nr. 1.048/2006;
  Participarea la cercetarea evenimentelor si elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din �ntreprindere şi/sau unitate, �n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din legea 319/2006 ;
  Urmăresc realizărea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; 
  Colaborez cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, �n vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 
  Colaborez cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori (antreprenori subantreprenori), �n situaţia �n care mai mulţi angajatori �şi desfăşoară activitatea �n acelaşi loc de muncă; 
  Propun sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul �ndeplinirii atribuţiilor �n domeniul securităţii şi sănătăţii �n muncă; 
  Propun clauze privind securitatea şi sănătatea �n muncă la �ncheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori(antreprenori, subantreprenori); 
  Monitorizez subantreprenorii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice ; 
  Particip si/sau intocmesc necesarul de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi. 
  Intocmesc fisele individuale de protectia muncii la angajare si fac instructajul general de protectia muncii noilor angajati;
  Distribui fisele individuale de protectia muncii sefilor de formatii de lucru, care au responsabilitatea de a face instructajul periodic de protectia muncii si verific efectuarea instructajelor la locul de munca;
  Particip si/sau fac verificari programate si neprogramate privitor la respectarii normelor de protectia muncii si/sau verific inregistrarile din fisele indivuduale de protectia muncii..
  Tin evidenta reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate si asigur insusirea si respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor respective, informez personalul cu modificarile ce apar in domeniu protectiei muncii.
  Colaborez cu serviciul medical pentru efectuarea controlului medical periodic al salariatilor.
  Particip si/sau acord consultanta departamentelor, celor care coordoneaza diferite departamente din cadrul organizatiei cu privire la reglementarile legislative in vigoare si normele privitoare la Protectia Muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului;
  Intocmesc la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice;
  Indeplinesc orice alte atributii stabilite de catre Directorul General.
  
  Recomandari:
  Paul Vasilescu sef serviciu

 • septembrie 2007 - martie 2014

  nspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca cor 315219 ( Tehnician protectia muncii cor 315206) Cadru tehnic SU/PS, sc lena constructii romania

  • Otopeni, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Responsabilitati :
  Particip la identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; 
  Particip si/sau elaborez (actualizez) planul de prevenire şi protecţie;
  Particip si/sau intocmesc Planul propriu de sanatate si securitate pentru santierele temporare sau mobile ale societatii;
  Particip si/sau elaborez instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate �n muncă, ţin�nd seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/ �ntreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; 
  Propun atribuţiile şi răspunderile �n domeniul securităţii şi sănătăţii �n muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează �n fişa postului, cu aprobarea angajatorului; 
  Verific cunoaşterea şi aplicărea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute �n planul de prevenire şi protecţie, planul propriu de sanatate si securitate, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin �n domeniul securităţii şi sănătăţii �n muncă, stabilite prin fişa postului; 
  Intocmesc necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor �n domeniul securităţii şi sănătăţii �n muncă; 
  Particip si/sau elaborez tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilesc periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigur informarea şi instruirea lucrătorilor �n domeniul securităţii şi sănătăţii �n muncă şi verific cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite; 
  Particip si/sau elaborez programul de instruire-testare la nivelul �ntreprinderii şi/sau unităţii; 
  Particip si/sau �ntocmesc planul de acţiune �n caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele medodologice de aplicare a legii319/2006 şi asigur ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui; 
  Particip si/sau evidenţiez zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107; 
  Particip si/sau stabilesc zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate �n muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotăr�rii Guvernului 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; 
  Particip si/sau evidenţiez meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; 
  Evidenţiez posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare sau care la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; 
  Particip si/sau monitorizez funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor �n mediul de muncă; 
  Verific stărea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; 
  Informez angajatorul, �n scris, asupra deficienţelor constatate �n timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propun măsuri de prevenire şi protecţie; 
  Identific echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din �ntreprindere şi �ntocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotăr�rii Guvernului 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 
  Particip la verificarea noxelor (daca se incadreaza in normele admise pentru mediu de munca).
  Urmăresc �ntreţinerea, manipulărea şi depozitărea adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a �nlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi �n celelalte situaţii prevăzute de Hotăr�rea Guvernului nr. 1.048/2006;
  Participarea la cercetarea evenimentelor si elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din �ntreprindere şi/sau unitate, �n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din legea 319/2006 ;
  Urmăresc realizărea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; 
  Colaborez cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, �n vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 
  Colaborez cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori (antreprenori subantreprenori), �n situaţia �n care mai mulţi angajatori �şi desfăşoară activitatea �n acelaşi loc de muncă; 
  Propun sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul �ndeplinirii atribuţiilor �n domeniul securităţii şi sănătăţii �n muncă; 
  Propun clauze privind securitatea şi sănătatea �n muncă la �ncheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori(antreprenori, subantreprenori); 
  Monitorizez subantreprenorii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice ; 
  Particip si/sau intocmesc necesarul de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi. 
  Intocmesc fisele individuale de protectia muncii la angajare si fac instructajul general de protectia muncii noilor angajati;
  Distribui fisele individuale de protectia muncii sefilor de formatii de lucru, care au responsabilitatea de a face instructajul periodic de protectia muncii si verific efectuarea instructajelor la locul de munca;
  Particip si/sau fac verificari programate si neprogramate privitor la respectarii normelor de protectia muncii si/sau verific inregistrarile din fisele indivuduale de protectia muncii..
  Tin evidenta reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate si asigur insusirea si respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor respective, informez personalul cu modificarile ce apar in domeniu protectiei muncii.
  Colaborez cu serviciul medical pentru efectuarea controlului medical periodic al salariatilor.
  Particip si/sau acord consultanta departamentelor, celor care coordoneaza diferite departamente din cadrul organizatiei cu privire la reglementarile legislative in vigoare si normele privitoare la Protectia Muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului;
  Intocmesc la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice;
  Indeplinesc orice alte atributii stabilite de catre Directorul General.
  
  Recomandari:
  Paul Vasilescu sef serviciu

Educatie

 • 1975 - 1979

  Liceu / scoala profesionala, liceul grivita rosie

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Franceza
Incepator
Romana
Nativ

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

serios , perseverent

Care sunt telurile tale in viata?

o viata mai buna

Descrie jobul ideal pentru tine.

un job stabil

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

perfectionare permanenta

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

mai motivat in echipa

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

acelas

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

zero accidente accidente

Ce fel de salariu meriti?

unul normal pentru aceasta functie

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

da

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

Istoria Romanilor

25%
 • Last update: 01.08.2017
 • Reference number: 21727

Career goals


              

 • bucuresti, ilfov, otopeni
 • Full time
 • Salary wanted500 €
 • Wanted work domainsFinance Consulting, Engineering Construction, Technicians Automotive
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateOnly in the country

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

French
Beginner
Romanian
Native