28930

Inginer Investitii la S.C. INSPET S.A. PLOIESTI

ENGINEER / LOGISTICS DEPARTMENT at S.C. INSPET S.A. PLOIESTI

 • România, Ploiești
 • România, Ploiești
 • Romania, Ploiești
 • Romania, Ploiești
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 14.07.2012
 • Numar referinta: 28930

Experienta

 • aprilie 1992 - iulie 2012

  Inginer Investitii, S.C. INSPET S.A. PLOIESTI

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Logistica

  •	Urmarirea, din punct de vedere financiar, a executarii contractelor de investitii si achizitii;
  •	Intocmirea si depunerea documentatiilor in vederea obtinerii acordului unic, a certificatelor de urbanism sau a autorizatiilor de construire/desfiintare pentru diverse obiective de investitii si urmarirea rezolvarii acestora;
  •	Pregatirea, verificarea si depunerea, la Birourile Notariale, a documentatiilor necesare operatiunilor de vanzare-cumparare, de terenuri si imobile;
  •	Urmarirea realizarii si punerii in functiune, la termenele stabilite, a investitiilor prevazute;
  •	Intocmirea formularelor catre Directia Judeteana de Statistica;
  •	Verificarea si avizarea facturilor de utilitati ale societatii, pentru sediul central si santierele din tara;
  •	Administrarea bazei electronice de date creata personal la data incadrarii in acest loc de munca;
  •	Gestionarea si pastrarea, in conditii de maxima siguranta, a tuturor documentelor originale (acte proprietate, contracte vanzare-cumparare, contracte de inchiriere, prestari servicii, comodat, contracte utilitati).
  

 • august 2007 - aprilie 2009

  Inginer Departament Tehnic, S.C. INSPET S.A. PLOIESTI

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  •	Elaborarea procedurilor operationale specifice activitatii firmei;
  •	Traduceri engleza/romana a Standardelor Internationale de Calitate necesare firmei;
  •	Administrarea bazei electronice de date a Serviciului Tehnic.
  

 • aprilie 1992 - decembrie 2006

  Dispecer Coordonator, S.C. PETROTRANS S.A> PLOIESTI

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Logistica

  •	Coordonarea activitatii de aprovizionare a Capitalei cu produse petroliere finite, aprovizionarea cu motorina a depozitului Cristianu (Brasov), urmarirea programului de export prin Oil Terminal si Midia (Depozit 4Sud), benzina si motorina;
  •	Coordonarea activitatii de stocare a produselor petroliere primite de la Rafinariile Brazi, Teleajen, Astra si Pitesti;
  •	Coordonarea activitatii echipei de reparatii-interventie rapida din zona Prahova;
  •	Coordonarea si supravegherea intregii activitati de pompare si interventie tehnica desfasurate in statia de pompare Petrotrans, in statiile de repompare Buzau si Hagieni (Slobozia-Tandarei), catre Oil Terminal si pe toate traseele din subordine, cca. 2500 km conducte;
  •	Operarea tabloului central conectat la sistemele Skid;
  •	Urmarirea si analizarea datelor computerizate transmise de sistemele radar SAAB (nivel produs, temperatura, debite instantanee, etc,) instalate in parcul de rezervoare Petrotrans;
  •	Supervizarea documentelor scriptice specifice activitatii;
  •	Primirea directa a programelor de pompare de la conducerea superioara a societatii si punerea lor in aplicare, cu maxima responsabilitate, cu raportare periodica orara a modului lor de desfasurare, precum si a tuturor informatiilor transmise din teritoriu catre Dispeceratul Central.
  •	Derogare speciala din partea conducerii societatii, in intervalul orar 3 pm – 7 am, de a dispune, conform pregatirii profesionale, a functiei si a experientei in cadrul dispeceratului central, in luarea masurilor adecvate si a deciziilor, in cazul situatiilor neprevazute care ar fi afectat desfasurarea normala a activitatii de livrare export Oil Terminal si a activitatii de primire produse petroliere din rafinarii.
  

 • martie 1989 - aprilie 1991

  Sef Formatie Tehnic - Interventie, S.C. PETROTRANS S.A> PLOIESTI

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Energie / Industrii extractive,Industrii / Productie

  •	Coordonarea activitatii de intretinere, reparatii si cuplari conducte magistrale, din zona de responsabilitate, cca. 100 km;
  •	Coordanarea activitatii de interventie tehnica rapida la conductele care asigurau aprovizionarea depozitelor Oil Terminal export, Midia Navodari – Depozit 4Sud, benzina si motorina, asigurand derularea ritmica si constanta a contractelor pentru export, repectand datele de livrare stabilite, in concordanta cu termenele la care navele petrolierele soseau, in vederea incarcarii, in Portul Constanta.  
  

 • septembrie 1984 - martie 1989

  Sef Formatie Aprovizionare - Tehnic, I.T.L.P.P. PECO PLOIESTI

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Logistica

  •	Coordonarea activitatii de aprovizionare a Capitalei cu produse petroliere finite, in terminalul depozitelor Bucuresti Damaroaia si Bucuresti 4Sud;
  •	Urmarirea respectarii standardelor de calitate specifice fiecarui produs petrolier finit;
  •	Coordonarea echipei responsabile cu activitatea de intretinere si reparatii conducte;
  •	Coordonarea lucrarilor de cuplari si devieri traseu conducte, in zona de responsabilitate, pe o lungime de cca. 150 km;
  •	Coordonarea sistemului de aprovizionare cu produse petroliere in sistem succesiv de pompare, unicat in tara; transport de produse petroliere diferite pe aceeasi conducta magistrala (Ciclu Pompare: benzina CO95, benzina CO90, benzina CO75, cupon amestec petrol, motorina), cu risc maxim de contaminare intre produse, in situatia neoperarii adecvate in parcul de rezervoare terminal (Bucuresti Damaroaia); pentru acest sistem de pompare am pregatit si prezentat, final an III de stagiatura, o lucrare care reprezenta, pe baza experientei si a datelor din teren, calculul numarului optim de cicluri de pompare si a volumelor de amestec permise intre produse cu calitati diferite, pentru sistemul de conducte care aproviziona Capitala, prin cele doua depozite centrale.
  

Educatie

 • 2007 - 2007

  Postdoctorat, S.C. ”CENTRUL DE CALCUL ELECTRONIC” S.A. PLOIESTI

  • Ploiești, România
 • 2007 - 2007

  Postdoctorat, FSRA CCI FILIALA PRAHOVA

  • Ploiești, România
 • 1979 - 1984

  Diploma de facultate, INSTITUTUL DE PETROL SI GAZE PLOIESTI TEHNOLOGIA SI CHIMIZAREA PETROLULUI SI GAZELOR

  • Ploiești, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 14.07.2012
 • Reference number: 28930

Experience

 • April 1992 - July 2012

  ENGINEER / LOGISTICS DEPARTMENT, S.C. INSPET S.A. PLOIESTI

  • Ploiești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Logistics

  •	Following up the creation of the investment and acquisition contracts, financially point of view;
  •	Making and putting in all the necessary documentation for the unique agreement, town certificates and construction authorizations / cancellation of certain investment objectives and following up their solving;
  •	Preparing, checking and putting in to the Notary offices all necessary documentation for selling or buying certain fields or houses;
  •	Following up finalizing and starting up the previewed investments on the right terms;
  •	Making all the forms for the County Direction of Statistics;
  •	Checking and approving all utilities invoices of the company for the head office, as well as for all the working points around the country;
  •	Managing the electronic data base personally created when starting working as an employee to this company;
  •	Managing and keeping, perfectly safe, all original documents (title deeds, sales contracts, rent contracts, services provider contracts, loan contracts, utilities contracts, etc.).
  

 • August 2007 - April 2009

  ENGINEER / TECHNICAL SERVICE, S.C. INSPET S.A. PLOIESTI

  • Ploiești, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  •	Making the specific procedures according to company’s activity;
  •	Translating from English to Romanian the International Quality Standards necessary for the company;
  •	Managing the electronic data base of the Technical Department.
  

 • April 1992 - December 2006

  COORDINATING OPERATOR ENGINEER OIL PRODUCTS TRANSPORTED THROUGH MAIN PIPES, S.C. PETROTRANS S.A. PLOIESTI

  • Ploiești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Logistics

  •	Coordinating the supply activity with oil finite products of the Capital (Bucharest), fuel – supply of Cristianu deposit (Brasov), following up the export program through Oil Terminal and Midia (4South Deposit), petrol and diesel;
  •	Coordinating the stock activity of petroleum products received from Brazi, Teleajen, Astra and Pitesti Refineries;
  •	Coordinating the activity of fast fixing – intervention team from Prahova region;
  •	Coordinating and supervising the complete activity of pumping and technical intervention in Petrotrans pumping station, in Buzau and Hagieni (Slobozia-Tandarei) re-pumping stations, through Oil Terminal and on all subordinate fields / tracks - around 2500 km pipes;
  •	Operating the central panel connected to Skid systems;
  •	Watching and analyzing the computerized data transmitted by SAAB radar systems (product level, temperature, instant flow, etc.) installed in Petrotrans tanks park;
  •	Supervising the written documents specific to the activity;
  •	Direct receiving of the pumping programs from company’s high management and applying them, with maximum responsibility, by periodical reporting of their activity, as well as of the entire information transmitted from all over the country to the Central ¬¬Operational Point;
  •	Special derogation from company’s management, between 3 pm – 7 am, to dispose, according to my professional background, to my position in the company and to my experience in the Central Operational Point, certain decisions and appropriate actions in case of un-previewed situations which could have affected the normal ongoing of the export delivery activity to Oil Terminal and of the receiving petroleum products activity from refineries.
  

 • March 1989 - April 1991

  TEAM LEADER TECHNICAL INTERVENTION DEPARTMENT ENGINEER, S.C. PETROTRANS S.A. PLOIESTI

  • Ploiești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Energy / Extractive Industries,Industries / Production / Manufacturing

  •	Coordinating the maintenance, fixing and cabling main pipes activity from the responsibility area - around 100 km;
  •	Coordinating the activity of fast technical intervention to the pipes which assured supplying the Oil Terminal export deposit, Midia Navodari – Deposit 4South with petrol and diesel, assuring the constant and rhythmic ongoing of the export contracts, respecting the delivery dates established, according to the terms when the ships were arriving, for charging, in Constanta harbor.  
  

 • September 1984 - March 1989

  TEAM LEADER SUPPLY AND TECHNICAL INTERVENTIONS ENGINEER, I.T.L.P.P. PECO PLOIESTI

  • Ploiești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Logistics

  •	Coordinating the supplying activity of the Capital (Bucharest) with finite oil products, in the terminal of Bucharest Damaroaia and Bucharest 4South deposits;
  •	Following up the compliance of the quality standards specific to each of the petroleum finite products;
  •	Coordinating the team responsible with the maintenance and fixing pipes activity;
  •	Coordinating the cabling and track deviation pipes workings, in my area of responsibility, on a length of around 150 km;
  •	Coordinating the supply system with petroleum products in successive pumping system, unique in the whole country; transport of different petroleum products on the same main pipe (Pumping Cycle: petrol CO95, petrol CO90, petrol CO75, coupon mix petrol, diesel), with high contamination risk between products, in case of inappropriate operation in the terminal tanks park (Bucharest Damaroaia); for this pumping system I prepared and presented, in the end of my 3rd internship year, a project representing, on the base of the experience and data from the field, the calculation of the optimal number of pumping cycles and allowed mixing volumes between products with different quality, for the pipes system supplying the Capital (Bucharest), through the two central deposits.
  

Education

 • 2007 - 2007

  Postdoctorate, CENTER OF TRAINING IN INFORMATICS

  • Ploiești, Romania
 • 2007 - 2007

  Postdoctorate, FSRA CCI PRAHOVA BRANCH, ROMANIA

  • Ploiești, Romania
 • 1979 - 1984

  Bachelor's degree, INSTITUTE OF PETROL AND GAS PLOIESTI THE TECHNOLOGY AND CHEMISTRY OF PETROL AND GAS, ROMANIA

  • Ploiești, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native