4807

Inginer la Baupartner - Bauelemente

Production Operations Coordinator at S.C. TIMKEN ROMANIA S.A., 25 Dr. Gh. Petrescu St. 100525 Ploiesti, Prahova

 • România, Ploiești
 • România, Ploiești
 • Romania, Ploiești
 • Romania, Ploiești
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
55%
 • Ultima actualizare: 16.05.2011
 • Numar referinta: 4807

Experienta

 • ianuarie 2008 - Prezent

  Inginer, Baupartner - Bauelemente

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Analize de preţuri şi costuri, studii de piaţă, contactul cu clienţii şi potenţialii clienţi, înţelegerea nevoilor potenţialilor clienţi şi îndrumarea acestora către soluţia optimă d.p.d.v. tehnic şi al costurilor, întocmirea de planuri/desene de ofertă şi a ofertelor de preţ aferente, propunerea şi întocmirea de programe de lucru solicitate de beneficiari, coordonarea activităţii de ofertare din cadrul biroului, propunerea de soluţii de optimizare a costurilor de fabricaţie, propuneri de asimilare de produse şi tehnologii noi în procesul de fabricaţie, menţinerea contactului cu clienţii vechi şi noi, menţinerea contactului cu cei de pe posturile similare din firmele din grupul din care facem parte, menţinere contactului cu producătorii principali de materii prime, materiale şi echipamente, întocmirea de rapoarte lunare de activitate către grup, asigurarea calităţii serviciilor oferite de biroul de ofertare.

 • mai 2005 - decembrie 2007

  Inginer - Dezvoltare, Saint – Gobain, ISOVER România, Fabrica de vată minerală bazaltică (REX) Ploieşti

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Îmbunătăţirea liniei de fabricaţie a produselor din vată minerală bazaltică, propuneri şi acţiuni pentru: mărirea capacităţii de producţie; echipamentelor de protecţie a muncii; mediului de lucru; reducerea costurilor de fabricaţie; implementarea de echipamente şi tehnologii noi; adaptarea echipamentelor furnizate de grupul ISOVER la condiţiile liniei din Ploieşti; asigurarea serviciului de întreţinere a liniei de fabricaţie (planuri de acţiune, analize de oferte de materiale, piese de schimb, echipamente şi servicii, contractarea de lucrări şi servicii cu firme externe); coordonarea tuturor activităţilor de reparaţii, întreţinere şi implementare de noi echipamente şi tehnologii în perioadele de întrerupere a producţiei; asigurarea permanentă a respectării normelor de securitate ale muncii în activitatea de la linia de fabricaţie; menţinerea contactului cu celelalte fabrici de profil din cadrul grupului; întocmirea de rapoarte de activitate periodice (producţie, evenimente şi eficienţă); întocmirea bugetului liniei de fabricaţie; întocmire planuri de investiţii şi reparaţii; analize de preţuri şi costuri; coordonarea şi controlul activităţii firmelor externe în perioada activităţii acestora asupra liniei de fabricaţie; recepţia de materiale, echipamente şi servicii necesare liniei de fabricaţie; întocmirea de studii de fezabilitate; asigurarea calităţii (auditor intern).

 • iunie 1995 - mai 2005

  Inginer - Cercetător Ştiinţific Principal Gr. III, S.C. ELECTROMECANICA S.A. Ploieşti (ROMARM)

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  Cercetare şi Dezvoltare elemente şi sisteme reactive; Conceperea şi dezvoltarea de programe de calculator pentru simulare şi calcul numeric; Proiectare mecanică; Analize numerice de mecanică de zbor, de rezistenţă mecanică, de funcţionare a mecanismelor şi a sistemelor automate; Întocmire de rapoarte şi de studiilor de caz; Întocmire de standarde tehnice militare, de manuale de utilizare şi a tablelor de tragere referitoare la vectorii reactivi dezvoltaţi; Întocmire de programe de încercări mecanice şi aerodinamice; Realizarea de încercări în colaborare cu firme de specialitate; Analiză cu element finit a structurilor mecanice d.p.d.v. al rezistenţei mecanice; Întocmire de programe de dezvoltare produs de la faza de cercetare la cea de fabricaţie „lot zero”; Diverse studii de cercetare teoretică şi aplicativă, cum ar fi sisteme de stingere a incendiilor folosind vectori reactivi, sisteme de stimulare a precipitaţiilor, sisteme de combatere a căderilor de grindină, sisteme aeropurtate dirijate şi autonome de supraveghere aeriană, conversia sistemelor reactive militare pentru aplicaţii civile, etc.); Asigurarea calităţii (auditor intern). Am făcut parte din colectivul care a implementat Sistemul Naţional Antigrindină din România (de la faza de cercetare până la inclusiv activitatea de combatere din anul 2004).

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Italiana
Incepator
Germana
Incepator
Rusa
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 16.05.2011
 • Reference number: 4807

Experience

 • January 2008 - Present

  Production Operations Coordinator, S.C. TIMKEN ROMANIA S.A., 25 Dr. Gh. Petrescu St. 100525 Ploiesti, Prahova

  • Ploiești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Organizing, planning and monitoring activities for achieving team goals / plans daily;
  Analyzing of delays concerning the achievements, taking the measures for solving the problems directly and / or announcing support sector, when the situation is outside of the area of control;
  Responsible for quality of products (and of services) performed, implementation and compliance of procedures and the work instructions;
  Coordination of the development of team members in order to increase their performance.
  

 • January 2008 - March 2012

  Engineer - Responsible Offering Bureau, Baupartner - Bauelemente

  • Ploiești, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  Analysis of prices and costs, market studies, contact with customers and potential customers, understanding the needs of potential customers and guiding them to the optimal choice from technical and cost view, preparation of plans / drawings for tender and the bids related to them, proposal and preparation and work programs required by the beneficiaries, coordination of the tendering activities of the bureau, propose solutions to optimize manufacturing costs, proposals for the assimilation of new technologies and products in manufacturing process, maintaining contact with old and new customers, maintaining contact with major producers of raw materials and equipment, making monthly reports of activity by group, assurance of the highest quality of services provided by the tendering bureau.

 • May 2005 - December 2007

  Engineer - Development Engineer, Saint – Gobain, ISOVER România, Mineral wool factory (REX) Ploieşti

  • Ploiești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Production line improving, proposals and action as follows: increasing of the line production capacity; work safety equipments; improvements of work environment; reducing of the manufacturing costs; implementation of new technologies and equipments; adaptation of equipment provided by ISOVER to the line of Ploiesti; the manufacturing line maintenance (action plans, offers analysis for materials, spare parts, equipments and services, contract works and services to external companies); coordinating all activities of repairing, maintenance and implementation of new technologies and equipments during the stopping time; safety rules of work ensuring on the manufacturing line; maintaining the contact with other similar factories in the group; periodic making reports regarding to the activity (production, events and performance); making the production line budget for the next year; making the planning for the investments & maintenance; analysis of prices and costs; coordination and controlling of the external companies during their activities on the manufacturing line; receiving of materials, equipment and services necessary for manufacturing line; preparation of feasibility studies; quality assurance on the production line (internal auditor).

 • June 1995 - May 2005

  Aircraft Engineer (propulsion systems - Rockets) - Third Degree Senior Rocket Scientist, S.C. ELECTROMECANICA S.A. Ploieşti (ROMARM)

  • Ploiești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Research and development

  Research and Development of jet propulsion elements and systems; Designing and developing computer software for numerical analysis and simulations; Mechanical design; Numerical analysis of mechanical flight, mechanical strength, operating of the mechanisms and automatic systems; Preparation of reports and case studies; Preparation of military technical standards, manuals, shooting tables for jet vectors; Preparation of programs for mechanical and aerodynamic tests; Making tests in collaboration with specialized companies; Finite element analysis of mechanical structures from the point of view of mechanical resistance; Preparation of product development programs from the research phase to the manufacturing of "zero lot"; Various theoretical and applied research studies of various systems such as fire fighter jet propelled vehicles, rainfall stimulating systems, anti hail systems, airborne systems and directed autonomous aerial surveillance, reactive conversion systems from military applications to the civil applications, etc.); Quality assurance on the research office (internal auditor).
  I was part of team that implemented the National Anti-hail System (from the research phase to the operational stage, including tests launching in year 2004).

Education

 • 1989 - 1994

  Bachelor's degree, "Politehnica" University of Bucharest, Faculty of Aerospace Engineering

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
Italian
Beginner
German
Beginner
Russian
Beginner
Romanian
Native