57413

Administrator Credite Complexe la BCR

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 22.10.2013
 • Numar referinta: 57413

Experienta

 • iunie 2011 - iulie 2013

  Administrator Credite Complexe , BCR

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Descrierea postului:
  Administrator Operatiuni Retail Iunie 2011 – personae fizice
  - verificarea şi analiza documentelor prezentate de clienţii care solicită produse de creditare;
  - verificarea în baza de date a Biroului Roman de Credite ;
  - verificarea gradului final de îndatorare, care banca consideră că îl poate lua in calcul la determinarea capacităţii de rambursare a clientului/familiei sale (dacă este cazul);
  - obtinerea de informaţii cu privire la angajatorul solicitantului/coplatitorului/ coplatitorilor prin accesarea bazelor de date externe (ex: site-ului Ministerului Finanţelor Publice, site-ului Ministerului Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului) pentru a verifica corectitudinea informaţiilor;
  - verificarea aspectelor legale privind garanţiile împreună cu consilierul juridic sau specialistul operaţiuni retail cu atribuţii în verificarea documentelor de proprietate (dacă este necesar)
  - întocmirea actelor necesare aprobării creditului;
  
  Promovare Noiembrie 2011 Departamentul Control Credite MICRO şi PFA.
  Analist credite – persoane juridice
  - verificarea şi analiza documentelor prezentate de clienţii micro şi PFA;
  - verificarea în bazele de date interne şi externe la CRB-Centrala incidentelor bancare, BC-Biroul de credite, CIP-Centrala incidentelor de plată, AEGRM-Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, Direcţia antifraudă, BNR(Obligaţii restante la bugetul de stat - contribuabili mici şi mijlocii);
  - întocmirea listei de verificare corespunzătoare solicitantului împreună cu sau fără fiejusori.
  
  Promovare Mai 2013 Compartimentul Prime.
  Operator introducere, validare şi prelucrare date.
  - completează ȋn aplicaţia dedicată situaţia constatată ȋn dosare de credit, respectând instrucţiunile scrise şi instrucţiunile verbale de la supervizori;
  - comunică promt către supervizori orice neclarităţi constatate;
  
  Diverse Training-uri in domeniu.

 • octombrie 2010 - martie 2011

  GESTIONAR CONTRACTE junior, BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, BUCURESTI, BRD

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - asigurarea şi gestionarea operaţiunilor contractelor de pensii private şi facultative ce mi-au fost încredinţate, în funcţie de urgenţa şi importanţa lor, asigurarea şi gestionarea tuturor operaţiunilor ce trebuie efecutate corect din toate punctele de vedere.
  - preluarea şi operarea documentelor aferente gestiunii contractelor privind fondurile de pensii;
  - operarea modificărilor survenite, înregistrarea corespondenţei primite şi trimise;
  - gestionarea procesului privind autorizarea agenţilor de marketing cu intermediarii aferenţi;
  - administrarea şi verificarea contractelor de pensii private ce vor fi trimise spre validare către CNPAS/CSSPP.
  - îndosarierea şi arhivarea documentelor din contractele operate şi dupa caz comunicarea către clienţi;
  - informarea regulată a coordonatorul cu privire la activitatea desfăsurată precum şi în cazul apariţiei situaţiilor speciale.
  

 • mai 2010 - august 2010

  Asistent Manager, Protect Kronos S.R.L

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - activităţi de asistenţă de administraţie şi secretariat, elaborarea şi administrarea corespondenţei atât intern cât şi extern şi redactarea rapoartelor cerute de manager;
  - ţinerea evidenţelor şi arhivarea documentelor, după caz, întocmirea de documente comerciale şi rapoarte specifice;
  - asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele firmei;
  - organizarea activităţilor de protocol.
  

 • septembrie 2009 - aprilie 2010

  Broker Asigurari, Generali Asigurări

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Asigurari

  - gestionarea, dezvoltarea şi fidelizarea portofoliului de clienţi;
  - vânzarea produselor deţinute;
  - menţinerea unei legături directe atât cu clienţii aflaţi deja în portofoliul firmei cât şi cu cei potenţiali, acordându-le asistenţă necesară pe întreaga durată a parteneriatului în alegerea produselor de asigurare potrivită;
  - prospectarea continuă a pieţei şi abordarea potenţialilor clienţi prin elaborarea de oferte personalizate;
  Curs în cadrul Asociaţiei Brokerilor/ EU founds trainings;

 • decembrie 2009 - februarie 2010

  Recuperare datorii, EFG Retail Srvices & BancPost, BUCURESTI, Retail Srvices & BancPost

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  - identificarea persoanelor cu datorii;
  - contactarea telefonică a clienţilor care figurează cu un grad grav de îndatorare;
  - informarea clienţilor asupra situaţiei financiare şi recuperarea datoriei şi întocmirea referatului asupra procedurilor;
  - introducerea în baza de date a persoanelor contactate şi demersul operaţiunilor.
  

 • noiembrie 2006 - mai 2008

  Consilier client retail, RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINTE SA, BUCURESTI , Raiffeisen Banca pentru Locuinţe

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - realizarea contractelor în scop locativ sau de economisire;
  - încheierea contractelor de pensii private;
  - consilierea clienţilor şi analiza documentaţiei pentru un viitor credit;
  - recrutarea posibililor candidaţi pe un post similar pentru lucrul în echipă.
  Training de comunicare, de negociere şi de vânzări.

Educatie

 • 2009 - 2011

  Master / studii postuniversitare, Master / Studii postuniversitare, Finante Banci

  • București, România
 • 2009 - 2010

  Diploma de facultate, Master / Studii postuniversitare, Pedagogie; Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

  • București, România
 • 2006 - 2009

  Diploma de facultate, Economia Afacerilor Internaţionale

  • Craiova, România
 • 2002 - 2006

  Liceu / scoala profesionala, Arte plastice

  • Craiova, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Italiana
Incepator
Spaniola
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 22.10.2013
 • Reference number: 57413

Experience

 • July 2011 - July 2012

  Retail Operations Manager – individuals, Bucuresti, BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  - Review and analysis of documents submitted by customers requesting credit products;
  - Checking database Credit Bureau;
  - Check the final level of debt, the bank believes that it may take into account in determining the repayment capacity of the client / family (if applicable);
  - Obtaining information on the applicant's employer / coplatitorului / coplatitorilor by accessing external databases (eg site of the Ministry of Finance, Ministry of Justice website - The National Trade Register) to verify accuracy of the information;
  - Checking the legal safeguards with legal counsel or specialist retail operations with responsibilities for verifying ownership documents (if required)
  - Preparing the necessary documents to credit approval;
  
  Promotion in November 2011 MICRO Credit Control Department and PFA.
  Job Description: Credit Analyst – corporate
  Responsibilities:
  - Review and analysis of documents submitted by customers and PFA micro;
  - Checking internal and external databases to CCR-banking Incidents, BC Credit Bureau, CIP Payment Incidents, AEGRM-Electronic Archive of Security Interests, antifraud, BNR (obligations to the state budget - small and medium taxpayers);
  - Proper preparation checklist applicant with or without fiejusori.
  
  Promotion Department in May 2013 Prime – PI
  Job Description: Operator input, validation and processing
  Responsibilities:
  - Completed application dedicated to the situation found ȋn bet on credit files, following the instructions written and verbal instructions from supervisors;
  - Promptly communicate any uncertainties identified by supervisors;

 • October 2010 - March 2011

  Contract management junior, Bucuresti, BRD Groupe Societe Generale SA

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  - Providing and managing operations and voluntary private pension contracts that I was entrusted according to the urgency and importance, providing and managing all operations to be properly come into effect in all respects.
  - Acquisition and contract management documents relating to the operation of pension funds;
  - Operation changes, recording incoming and outgoing correspondence;
  - The management of the licensing of intermediaries related marketing;
  - Managing and checking private pension contracts to be submitted for validation by CNPAS / PPSSC.
  - Filing and archiving of contracts made and where appropriate communication to customers;
  - Regular information on activities coordinator and in case of special circumstances.

 • May 2010 - August 2010

  Assistant Manager, Ilfov, Protect Kronos LLC

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  - Activities of administration and secretarial support, development and management of both internal and external correspondence and preparation of reports required by the manager;
  - Record keeping and archiving, as appropriate, preparation of business documents and reports specific;
  - Providing administrative support for all company departments;
  - Organization of protocol.

 • September 2009 - April 2010

  Insurance Broker, Bucuresti, Generali Insurance

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Insurance

  - Management, development and retention of customer;
  - Sale of goods held;
  - Maintaining a direct link with clients already in the company's portfolio and with the potential, giving them the necessary assistance for the duration of the partnership in choosing the right insurance products;
  - Prospecting continues to market and approach potential clients by developing personalized offers;
  Course in the Association of Brokers / EU founds trainings.

 • November 2006 - April 2008

  Retail client advisor, Raiffeisen Housing Bank SA, Craiova , Raiffeisen Housing Bank SA

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  - The performance of contracts or saving residential purposes;
  - Conclusion of private pension
  - Advising clients and documentation for future credit analysis;
  - Recruiting possible candidates in a similar position for teamwork.
  Training of communication, negotiation and sales.

Education

 • 2009 - 2011

  Master's degree, Profile: Finance, Insurance, Banking and Stock Exchange Department: Public Finances

  • București, Romania
 • 2009 - 2010

  Bachelor's degree, Master / Postuniversitary degree, Pedagog

  • București, Romania
 • 2006 - 2009

  Bachelor's degree, Department: International Business Economics

  • Craiova, Romania
 • 2002 - 2006

  Highschool, artist

  • Craiova, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Italian
Beginner
Spanish
Beginner
Romanian
Native