77702

Şef Dep. Tehnic, Director Tehnic-Producție la EDICHIM S.R.L. GĂEȘTI

Head of Technical Dept., Technical-Production Manager at EDICHIM S.R.L. GĂEȘTI

 • România, Târgoviște
 • România, Târgoviște
 • Romania, Târgoviște
 • Romania, Târgoviște
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 14.07.2013
 • Numar referinta: 77702

Experienta

 • ianuarie 2009 - februarie 2013

  Şef Dep. Tehnic, Director Tehnic-Producție, EDICHIM S.R.L. GĂEȘTI

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Energie / Industrii extractive

  Realizări: Realizarea produselor EDIROM ICR3 și BIO C la noi standarde de calitate prin schimbarea recepturii și îmbunătățirea proceselor - costuri mai mici și eficiență maximă, Recertificarea Sistemului de Management Integrat
  •	activitatea de producţie – inhibitori de crustă și coroziune, produse pentru tratare ape de recirculare, detergenți și cosmetice - am coordonat activitatea de producţie, am asigurat desfăşurarea activităţilor în condiţii optime şi în deplină siguranţă, am realizat planificarea, urmărirea, realizarea și livrarea produselor cu costuri minime, am asigurat modernizarea proceselor și produselor etc;
  •	activitatea tehnică şi de cercetare – am îmbunătățit produsele existente, am contribuit la dezvoltarea produselor noi (detergenți, produse curățenie, cosmetice etc), găsirea și achiziționarea de materii prime corespunzătoare, am efectuat cercetarea de laborator și implementarea în fabricație. Am asigurat întocmirea documentaţiilor tehnice adaptate la legislatia actuală și la REACH - CLP 
  •	asistența tehnică la beneficiari - implementarea programelor de tratare a apelor de recirculare, urmărirea lor în perioada contractuală, menținerea relațiilor cu beneficiarii, realizarea raportărilor periodice
  •	activitatea de marketing - realizare de oferte tehnice și comerciale, găsire de noi beneficiari, implementare site firmă, m-am implicat în activitatea de design a ambalajelor și etichetelor
  •	activitatea AQ – sunt RM – responsabil management pentru implementarea și menținerea Sistemului integrat de management conf. ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004.

 • septembrie 1983 - ianuarie 2009

  Şef Atelier, Serv. TEHNIC-CERCETARE - Inginer chimist, SWARCO VICAS S.A. TÂRGOVIȘTE

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Energie / Industrii extractive

  Realizări: inovații la ambalarea ultramarinului și la instalația de uscare – creștera productivității și reducerea costurilor, o aplicație complexă Excel pentru calcul prețuri și recepturi pentru toate produsele firmei, 
  sunt coautor la un Brevet de Invenţie
  •	activitatea de producţie – am fost inginer tehnolog şi coordonator loc de muncă (Şef atelier producţie), am asigurat desfăşurarea activităţilor în condiţii optime şi în deplină siguranţă, realizarea planului cu costuri minime, am asigurat modernizarea proceselor etc;
  •	activitatea de programarea producţiei – am urmărit realizarea planului şi încadrarea consumurilor în norme, am contribuit la implementarea şi optimizarea programelor de producţie, am asigurat redactarea datelor statistice, am contribuit la implementarea modului de producţie din SAP
  •	activitatea tehnică şi de cercetare – am contribuit la dezvoltarea produselor noi şi existente, m-am implicat în dezvoltarea bazei materiale pentru cercetare prin cunoaşterea, achizitionarea şi utilizarea de aparatură modernă, precum şi pentru întocmirea documentaţiilor tehnice adaptate la legislatia actuală și la REACH 

Educatie

 • 1987 - 1988

  Postdoctorat, INSTITUTUL NAŢIONAL DE CHIMIE BUCUREŞTI Facultatea de tehnologie chimică anorganică

  • București, România
 • 1978 - 1983

  Diploma de facultate, INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREŞTI - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CHIMIE - Facultatea de tehnologie chimică anorganică ingineri 5 ani curs de zi

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
75%
 • Last update: 14.07.2013
 • Reference number: 77702

Experience

 • January 2009 - February 2013

  Head of Technical Dept., Technical-Production Manager, EDICHIM S.R.L. GĂEȘTI

  • Târgoviște, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Energy / Extractive Industries

  Achievements: Making EDIROM ICR3 and BIO C products at new standards of quality by changing the recipe and improvement of processes - lower cost and maximum efficiency. Recertification of the Integrated Management System 
  • Production activity - crust and corrosion inhibitors, re-circulating water treatment products, detergents and cosmetics - I coordinated production activities I assured carry out the activities under optimal conditions and in complete safety, I realized planning, monitoring, production and delivery with minimal costs, I assured the modernization processes and products etc. 
  • technical activity and research - I have improved existing products, I have contributed to the development of new products (detergents, cleaning products, cosmetics, etc.), that I got involved in finding and purchasing the appropriate raw materials, I performed laboratory research and implementation in manufacturing. I've drawn and edited technical documentation adapted to current legislation and REACH - CLP
  • Technical assistance to beneficiaries - implementation of programs for circulating water treatment, monitoring their contractual period, maintaining relationships with customers, achieving regular reports 
  • Marketing activities - achieving technical and commercial offers, find new beneficiaries, implementing website, I involved in the design of packaging and labels
  • AQ activity - I’m RM –Management responsible for implementing and maintaining integrated management system according to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004.

 • September 1983 - January 2009

  Head Atelier, TECHNICAL RESEARCH Dept. - Chemical Engineer, SWARCO VICAS S.A. TÂRGOVIȘTE

  • Târgoviște, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Energy / Extractive Industries

  Achievements: innovations to packing Ultramarine and plant of drying - increasing productivity and reducing costs, a complex application in Excel for calculating prices and recipes for all products of company 
  I am co-author of a patent
  • Production activity - I was an engineer technologist and team production coordinator, I assured carry out the activities have ensured the under optimal conditions and in complete safety, I realized planning, monitoring and production with minimal costs, I assured the modernization processes etc; 
  • Scheduling production activity - I followed the implementation of the plan and framing consumption norms, I contributed to the implementation and optimization of production programs, I provided statistical data editing, I contributed to the implementation of SAP production module 
  • Technical activity and research - I contributed to the development of new and existing products, I got involved in developing endowments for research by knowing, acquisition and use of modern laboratory equipment, I worked in preparing technical documentation adapted to current legislation and REACH

Education

 • 1987 - 1988

  Postdoctorate, BUCHAREST POLYTECHNIC INSTITUTE - Faculty of Inorganic Chemical Technology

  • București, Romania
 • 1978 - 1983

  Bachelor's degree, BUCHAREST POLYTECHNIC INSTITUTE – Faculty of Inorganic Chemical Technology - Engineers

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Romanian
Native