80509

Tehnician Responsabil Afacere la ELECTRIC CONTROL S.R.L.

BusinessResponsible Technician at ELECTRIC CONTROL S.R.L.

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 11.10.2013
 • Numar referinta: 80509

Experienta

 • august 2012 - martie 2013

  Tehnician Responsabil Afacere, ELECTRIC CONTROL S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  - dezvoltarea relatiilor cu clientii;
  - consilierea clientilor;
  - supravegherea riscurilor si optimizarea rentabilitatii relatiilor cu clientii;
  - fidelizarea clientiilor prin serviciile oferite;
  - consilierea si rezolvarea reclamatiilor in colaborare cu managementul companiei;
  - redactarea de rapoarte de activitate ;
  - activitati administrative;
  - coordonarea si monitorizarea activitatii personalului;
  - acordarea suportului necesar (administrativ, logistic,financiar, resurse umane,
  s.a.) pentru realizarea unei eficiente maxime.
  

 • iunie 2011 - iulie 2012

  Administrator firma (afacere proprie), PANE COTTO DIVERS

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

  -	reprezentarea firmei fata de clienti, furnizori, autoritatile locale, precum si fata de alte persoane cu care intra in contact in interes de serviciu;
  -	asigurarea aprovizionarii cu mijloace fixe, consumabile si servicii pentru desfasurarea eficienta a activitatii firmei si solutioneaza aspectele de ordin administrativ ale noilor proiecte;
  -	administrarea sediului firmei;
  -	distribuirea materialelor si a rechizitelor conform bugetelor si a normelor interne;
  -	asigurarea calitatii mediului de lucru al angajatilor (conditiile fizice);
  -	respectarea confidentialitatii datelor la care are acces;
  -	utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special;
  -	implicarea in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma;
  -	semnarea corespondentei specifice domeniului de activitate;
  -	activitati specifice resurselor umane (intocmirea/ incheierea/desfacerea contractelor individuale de munca, inregistrarea operatiunilor in REVISAL si transmiterea acestuia catre ITM, s.a.).

 • decembrie 2010 - martie 2011

  Unit Manager – Coord.colectiv banca, UNICREDIT TIRIAC BANK

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - realizarea obiectivelor de vanzare conform planului stabilit;
  - coordonarea, controlul si monitorizarea activitatii de vanzare a echipei, acordarea suportului necesar pentru membrii echipei in vederea realizarii unei eficiente maxime;
  - monitorizarea portofoliului de clienti si potentiali clienti din punct de vedere Fraud&Prevention si rata de default (verificarea si asigurarea calitatii portofoliului) ;
  - depunerea unui efort constant pentru a furniza o baza de date echipei de vanzari directe ;
  - selectarea, recrutarea si dezvoltarea echipei ;
  - organizarea de training-uri impreuna cu Coordonatorul de Regiune al departamentului in vederea cunoasterii procedurilor, produselor si imbunatatirea procesului de vanzare pentru agentii din subordine ;
  - realizarea de co-vizite impreuna cu agentii din subordine ;
  - imbunatatirea calitatii procesului de vanzare;
  - monitorizarea activitatii a membrilor bazata pe raportare zilnica ;
  - ofera feedback in legatura cu procedurile interne si fluxul documentelor pentru a putea fi imbunatatite sau simplificate;
  - pregatirea activitatii de raportare privind intalnirile, vizitele si rapoartele catre Coordonatorul de Regiune ;
  - realizarea de fise de evaluare constant pentru fiecare membru al echipei ;
  - asigurarea prevenirii riscului operational prin aplicarea procedurilor in vigoare, inclusive prin colaborarea si schimbul de informatii cu structurile relevante din cadrul bancii.
  

 • august 2008 - noiembrie 2010

  Retail Officer, INTESA SANPAOLO ROMANIA BANK

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - Urmarirea unui standard calitativ ridicat al serviciului, in termeni de professionalism si flexibilitate, pastrand in permanenta contactul cu ultimele evolutii in acest sens prin intermediul instrumentelor de suport destinate vanzarii puse la dispozitie de Departamentul Retail;
  - Garanteaza atingerea obiectivelor de profit, comerciale si de risc stabilite pentru propriul portofoliu;
  - Dezvoltarea din punct de vedere comercial clientela retail, intensificand crossselling-ul produselor, in special:
  • punerea in aplicare in mod "pro-activ" initiativele comerciale propuse de catre Departamentul Retail, in colaborare cu Directorul Sucursalei, pentru a asigura atingerea obiectivelor de buget stabilite;
  • administrarea clientelei retail propunand produse si servicii dedicate;
  • punerea in practica a tuturor actiunilor posibile pentru a fideliza la maxim propria clientela.
  - Informarea in permanenta cu privire la evolutiile strategiei si a politicii comerciale, lansarea de noi produse si servicii, rezultatele comerciale si de profit, initiativele comerciale in curs de lansare si evolutia initiativelor in curs;
  - Se ocupa de toate formalitatile administrative si contractuale urmare vanzarii produselor si serviciilor conform prevederilor in vigoare, inclusiv verificarea documentatiei furnizate de clientela;
  - Analizearea dosarelor de credit ale clientilor, asigura corecta acordare a creditului si monitorizarea constanta cu privire la evolutia acestuia, in conformitate cu normele in vigoare si se ocupa de comunicarea cu clientela pe intreaga durata a contractului de credit;
  - Demararea actiunilor de dezvoltare catre clientela noua, conform initiativelor comerciale propuse de catre Departamentul Retail;
  - Se asigura ca toate demersurile intreprinse in cadrul Sectorului Retail, in mod special deschiderea conturilor, respecta intocmai prevederile normativei privind cunoasterea clientelei;
  - Ofera suport Directorului in coordonarea functionala a activitatii Retail desfasurata in cadrul sucursalei, atunci cand acesta il solicita;
  - Intocmeste rapoarte catre Centrala / Banca Nationala cu privire la activitatea desfasurata in cadrul propriului sector.
  
  Competente profesionale solicitate de post:
  - analizarea nevoilor financiare ale clientelei retail
  - produse tranzactionale si de banca directa
  - propuneri comerciale si relatii cu clientela retail
  - servicii de trezorerie
  - servicii de self service
  - proceduri administrare clientela private
  - produse creditare familii
  - produse atragere indirecta de resurse.
  

 • noiembrie 2006 - august 2008

  Operator Credite, BRD Finance IFN

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - dezvoltarea relatiilor cu clientii;
  - consilierea clientilor;
  - supravegherea riscurilor si optimizarea rentabilitatii relatiilor cu clientii;
  - fidelizarea clientiilor prin serviciile oferite;
  - analizarea documentelor clientilor, pregatirea si analizarea dosarelor de credit;
  - acordarea creditelor;
  - consilierea si rezolvarea reclamatiilor
  

Educatie

 • 2009 - 2011

  Master / studii postuniversitare, Universitatea „Nicolae Titulescu”

  • București, România
 • 2004 - 2008

  Diploma de facultate, Universitatea „Romano-Americana”

  • București, România
 • 2000 - 2004

  Liceu / scoala profesionala, "Unirea"

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Spaniola
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 11.10.2013
 • Reference number: 80509

Experience

 • August 2012 - March 2013

  BusinessResponsible Technician, ELECTRIC CONTROL S.R.L.

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  - developing relations with clients
  - advising clients;
   -overseeing risk and optimize customer relations rentability;
  - Retain customers by services;
  - Counseling and resolving complaints in collaboration with management;
  - Writing of progress reports;
  - Administrative activities;
  - Coordination and monitoring of staff;
  - Providing the necessary support (administrative, logistical, financial, human resources, etc.) to achieve maximum efficiency. 

 • June 2011 - July 2012

  Administrator with full powers, PANE COTTO DIVERS

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Retail / Trade

  - Representing the company to customers, suppliers, local authorities, and to other persons in contact for business;
  - Ensuring supply assets, supplies and services for the efficient delivery of business activity and settles administrative aspects of new projects;
  - Management company's headquarters;
  - Distribution of materials and supplies as budgets and rules;
  - Quality assurance of the employees working environment (physical conditions);
  - The confidentiality of the data they have access;
  - Use and storage in good conditions with special documents;
  - Involvement in solving crisis situations affecting the company;
  - Signing correspondence specific field of activity;
  - HR specific activities (preparation / completion / termination of individual work operations in REVISAL recording and transmitting it to the ITM, etc.).

 • December 2010 - March 2011

  Unit Manager – Bank Collective Coordinating, UNICREDIT TIRIAC BANK

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  - Achieving sales targets according to plan;
  - Coordinating, controlling and monitoring the team sales activity,providing the necessary support for the team members in order to achieve maximum efficiency;
  - Monitoring portfolio of clients and potential clients in terms of Fraud & Prevention and the default rate (verifying and ensuring portfolio quality);
  - Constantly providing our direct sales team with a data base
  - Selection, recruitment and team development;
  - Training organizer along side the Region Coordinator to improve our knowledge of procedures, products and the sales process for subordinate agencies;
  - Doing co-visits with the subordinate agents;
  - Improving the quality of the sales process; 
  - Monitoring members activity based on daily report;
  - Providing feedback about internal procedures and documents flow so they can be improved and simplified ; 
  - Preparing for reporting on meetings, visits and reports to the Coordinator of the Region; 
  - Making constant evaluation sheets for each team member;
  - Ensuring operational risk prevention through the application procedures in force through cooperation and exchange of information with the relevant structures within the bank.
  

 • August 2008 - November 2010

  Retail Officer, INTESA SANPAOLO ROMANIA BANK

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  - Following a high quality standard of service in terms of professionalism and flexibility, keeping in constant contact with the latest developments in this direction through support instruments available for sale from the Retail Department;
  - Guaranteed profit objectives t, commercial and risk on the portfolio
  – Commercial development of retail customers, intensifying crossselling of products, in particular:
  • implementation in a "pro-active" way commercial initiatives proposed by the Retail Department, in collaboration with Branch Manager to ensure budget objectives;
  •Retail customer management; proposing products and dedicated services;
  • putting into practice all the possible actions to maximize customer loyalty.
  - Constantly gathering information on development of strategies and trade policy, releasing new products and services, trade and profit results, commercial initiatives being released and the evolution of ongoing initiatives;
  - It handles all the administrative and contractual sale of products and services in accordance with the provisions in force, including verification of documents provided by customers;
  - Analyzing customer credit files, ensure proper credit granting and constant monitoring on its evolution in accordance with the norms and handles communication with the customer throughout the duration of the credit agreement;
  - Launching of new development to customers, according to commercial initiatives proposed by the Retail Department;
  - Ensure that all actions undertaken within the retail sector, in particular opening of accounts, respect the provisions of the regulations on know your customer;
  - Provides support to the Manager in coordinating functional retail business conducted on the branch when so required;
  - Prepares reports to the Central / National Bank regarding the activities carried out within their sector.
  
  
  -Professional skills required for job:
  - Analyzing the financial needs of retail customers
  - Transactional and direct bank products
  - Commercial interests and relations with retail customers
  - Treasury services
  - Self service services 
  - Private clients managing procedures
  - Families lending products
  - Products that attract indirect resources.
  

 • November 2006 - August 2008

  Credit Operator, BRD Finance IFN

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  - Client relations development;
  - Client advising;
   -Overseeing risk and rentability of customer relations; 
  - Customer fidelity through provided services;
   -Analysis of customer documents, preparing and analyzing credit files;
  -Giving loans;
  - Counseling and resolving complaints
  

Education

 • 2009 - 2011

  Master's degree, „Nicolae Titulescu” University

  • București, Romania
 • 2004 - 2008

  Bachelor's degree, „Romano-Americana” University

  • București, Romania
 • 2000 - 2004

  Highschool, "Unirea" Highschool

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Spanish
Beginner
Romanian
Native